Fellesdel

Avviksmelding

2.3.5 Ergonomi - forebygging av skade og belastningslidelser

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.3.5

 Ergonomi - forebygging av skade og belastningslidelser

ERGONOMI - FOREBYGGING AV SKADE OG BELASTNINGSLIDELSER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at arbeidet legges til rette slik at det ikke virker nedbrytende på helsa og at ansatte ikke rammes av skade eller utvikler belastningslidelser på grunn av forhold i arbeidsmiljøet

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hva er ergonomi?

Ergonomi betyr lover for menneskelig arbeid, og handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. Fordi mennesker er forskjellige, både når det gjelder kroppsbygning og psykiske og soiale forutsetninger, må arbeidsplassen, arbeidsutstyret og selve arbeidsinnholdet så langt det er mulig tilpasses hver enkelt. Ergonomiske forhold handler både om fysiske og psykososiale miljøfaktorer.

3.2 Forebygging av skade og belastningslidelser

På en kontorarbeidsplass er ansatte ofte utstatt for å utvikle muskel- og skjelettplager. Slike plager kan oppstå hvis arbeidet er for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge i låste arbeidsstillinger, eller ved tunge løft. Uheldige fysiske og organisatorisk betingelser kan også føre til skade og belastningslidelser, det samme kan stress og tidspress. Forebyggende tiltak er derfor viktig.

3.2.1 Fysisk tilrettelegging

Avdelingsleder er ansvarlig for at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Ved nyansettelser skal avdelingsleder se til at kontorpult og stol blir tilpasset den nyansatte, og at datautstyret og lysforholdene fungerer godt i forhold til den enkeltes behov.

I forbindelse med årlige undersøkelser/vernerunder skal alle ansatte få spørsmål om dataarbeidsplassen fungerer tilfredsstillende med utgangspunkt i sjekklisten i S-2.2.2.1, og om de trenger spesiell tilrettelegging eller ergonomiske hjelpemidler. Alle skal også få tilbud om opplæring i hensiktsmessig arbeidsstilling av fysioterapeut. Disse undersøkelsene følges opp av AMU og personalavdelingen.

Det er viktig at den enkelte lytter til kroppens signaler og tar hensyn til disse
. Alle ansatte er ansvarlig for å si fra til sin leder når de opplever behov for fysisk tilrettelegging eller trenger spesielle hjelpemidler. Arbeidsutstyret skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte.

Alle som trenger det, får støtte til synskontroll og kjøp av databriller, se P-2.3.5.2.

3.2.2 Variasjon og pausegymnastikk

Det er viktig å veksle mellom statisk og dynamisk muskelarbeid for å forebygge belastningslidelser. Bruk av datamaskin innebærer statisk muskelarbeid, fordi armen holdes i samme stilling i lengre tid. Dermed spennes musklene og blir holdt uforandret i spent stilling, noe som over lengre tid kan føre til smerter og plager. Dersom en bruker datamaskin mye i arbeidet, er det viktig å være bevisst på å ta små avbrekk og gjøre pausegymnastikk.

(Hentet fra Din dataarbeidsplass, Veileder utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen, Mai 2006)

Variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner minsker faren for ensidige arbeidsbelastninger og dermed faren for belastningslidelser. Det kan gjøres ved å legge til rette for rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver eller utvide med andre arbeidsoppgaver slik at den enkelte får større arbeidsmessige utfordringer og variert bruk av muskler og ledd.

Ved belastende arbeid der variasjon ikke er mulig, må det være tid til nødvendig hvile og pauser.

3.2.3 Ved tunge løft

I forbindelse med tunge løft, er det viktig at den enkelte unngår feilbelastning ved å
• ha gjenstanden rett foran og nær kroppen
• stabil løftestilling, bredbent, en fot foran den andre
• lett bøyde knær - kraften er størst ved bøyde knær inntil 90º vinkel
• rett rygg (unngå bøyde og vridde stillinger)
• solid grep om gjenstanden
• når gjenstanden settes ned igjen, hold ryggen rett og ha gjenstanden nær kroppen.

4. Kontroll

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 4-4 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

 

6. Vedlegg

Sjekkliste for ergonomisk kontroll av arbeidsplass

Din dataarbeidsplass, Veileder utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen, Mai 2006

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
12.1.2017