Fellesdel

Avviksmelding

2.3.7 Personskade - arbeidsulykke/yrkesskade/personalulykke fritid med skjema

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.3.7

Personskade - Arbeidsulykke/Yrkesskade/ Personalulykke fritid med skjema

PERSONSKADE - Arbeidsulykke/Yrkesskade/Personalulykke fritid med skjema

1. Hensikt

Å sikre at alle ansatte er kjent med Normisjons forsikringsordninger og hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for arbeidsulykke eller yrkesskade.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1.Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere plikter å ha for sinde arbeidstakere. (Lov om Yrkesskadeforsikring 16.06.1989)

a. Hensikten med forsikringen
Hensikten er å gi økonomisk kompensasjon for arbeidstaker ved skade.

b. Definisjon på yrkesskade
Fra folketrygden kap.13: Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.
Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid.
Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

c. Når gjelder yrkesskadeforsikringen?
- i arbeid
- på arbeidsstedet
- i arbeidstiden
Alle kriteriene må være oppfylt for å få godkjent yrkesskade. 

Kontakt KNIF for mer detalj-informasjon om forsikringsvilkårene.

d. Prosedyre når skaden har inntruffet
- Skjema sendes NAV (bruke skjema fra NAV, se link vedlegg 6.)
- Skjema sendes til KNIF Trygghet (eget skjema benyttes, se link vedlegg 6). KNIF Trygghet vedlegger korrekt forsikringsbevis og sender dette til skadebehandling.
- Skadebehandler kommuniserer med NAV. NAVs vedtak om godkjent eller avslått yrkesskade følges i de fleste saker.

3.2 Personalulykke fritid

Dette er en påbygning til Yrkesskadeforsikringen og er en ulykkeforsikring som dekker skade på kroppen ved en plutselig ytre begivenhet i fritiden.

a. En unik ulykkkesforsikring
- Dekker både medisinsk invaliditet og ervervsmessig uførhet.
- Tilsvarende vilkår og dekninger som yrkesskade. (NB! Dette er en ulykkesforsikring, her må altså ulykkeskravet oppfylles.)

b. Når gjelder Personalulykke fritid?
- Kun i fritid (og gir ikke rett til yrkesskadeytelsene gjennom trygden)

5. Referanser

Lov om Yrkesskadeforsikring 16.06.1989

Lov om folketrygd, kap.13

6. Vedlegg

Link til NAV, Yrkesskade - Skjema
Skademeldingsskjema KNIF
Link til KNIFs hjemmesider

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
10.08.2016