Fellesdel

Avviksmelding

2.2.2 Prosedyre for vernerunde

PROSEDYRE

Kap 2 HMS

P-2.2.2 

 

Prosedyre for vernerunde

PROSEDYRE FOR VERNERUNDE

1. Formål og omfang

Å sikre tilrettelegging av den enkeltes arbeidsplass og lytte til de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold for å oppnå at arbeidsgiver gjør de nødvendige tiltakene for å bedre arbeidsforholdene.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for å følge prosedyren
Verneombud og AMU er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Prosedyre

3.1. Oppstartmøte

Gjennomføring av vernerunde skal forankres i AMU. Administrasjonssjef skal gjennomføre vernerunde sammen med verneombudet en gang i året. AMU bestemmer når vernerunden skal gjennomføres.

3.2  Hensikt

Vernerunden skal avdekke om det er feil eller mangler ved den enkeltes arbeidsplass, eller om forholdene på andre måter strider mot kravene i lovverket. Det skal brukes en egen sjekkliste, se vedlegg 6.

3.3 Gjennomføring

Vernerunden skal gjennomføres som en inspeksjon ved at en ser nøye på det fysiske miljøet, men en kan også ta opp andre problemer som kommer frem underveis, for eksempel i samtale med de ansatte.

3.4 Sluttmøte i AMU

Etter gjennomført vernerunde drøftes funn i AMU slik at en forpliktende handlingsplan kan utarbeides. Handlingsplanen skal inneholde navnet på ansvarlig(e) persone(er), og dato for når tiltak(ene) skal være gjennomført, se vedlegg 6.
Resultatene av oppfølgingen skal senest tre måneder etter vernerunden legges frem i AMU.

3.5 Synliggjøring av vernerundens HMS-funn

De ansatte informeres om resultatet av vernerunden og den videre oppfølgingen i et allmøte. 5. Referanser

Veiledning om arbeid ved dataskjerm

6. Vedlegg

2.2.2.1. Sjekkliste for vernerunde
Handlingsplan

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
12.01.2017