Fellesdel

Avviksmelding

2.1.6 Mål for Normisjons IA-virksomhet

HMS

Kap 2 HMS

D-2.1.6

 

 

Mål for Normisjons IA-virksomhet

MÅL FOR NORMISJONS IA-VIRKSOMHET

Følgende mål er vedtatt av AMU:

Delmål 1. Sykefravær

a) Utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen
Gjennomsnittlig sykefravær for Normisjons hovedkontor:

Sykefraværsprosent:        Tilstedeværelsesprosent:

2008: 3,49%                      96,5%
2009: 3,35%                      96,6%
2010: 2,54%                      97,5%
2011: 1,20 %                     98,8%
2012: 1,81%                      98,2%
2013: 1,91%                      98,1%
2014: 3,14%                      96,9%
2015: 7,68%                      92,3%
2016: 2,74%                      97,3%

AMU og ledelsen har jobbet målrettet  i 2015 og 2016 med tanke på å styrke arbeidsmiljøet for å få ned sykefraværet. Vi fikk støtte fra NAV og brukte en innleid Coach til å øke kompetansen innen samhandling og konflikthåndtering. Vi gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse i 2016, og satt inn tiltak etter det, har bl.a. tatt opp stressmestring som tema på allmøte. AMU er fornøyd med at sykefraværet har gått drastisk ned i 2016.

b) Etablere etterprøvbare aktivitetsmål

- Strikk kjøpes inn for å inspirere til trening og forebygge nakke- og skjelettplager. Dette er gjort.

- Personalleder informerer om kvalitetssystemet i allmøte hvert år, og avdelingslederne tar det opp som sak på et avdelingsmøte en gang i året. Dette for å bevisstgjøre de ansatte om det HMS-systemet vi har og om viktigheten av forebygging på ulike plan.

- Verneombud informerer hvert semester om Fredvangfondet og muligheten til å søke midler til trivselstiltak på tvers av avdelingene. 

- Oppmuntre ansatte til å trene også utenfor jobb. Ansatte kan per semester etter søknad få refundert inntil kr 500,-  av kontingenten til organisert trening fra Fredvang-fondet.   

Delmål 2. Personer med redusert funksjonevne

a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passiv ytelser.
- Per i dag har vi ingen personer ansatt som dette er aktuelt for.

b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv

- Vi har hatt en person fra NAV på hovedkontoret for å gi arbeidstrening, men det ble avviklet etter en kort stund.  

Delmål 3. Avgangsalder 

a) Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet

Normisjons livsfasepolitikk er beskrevet i pkt. D-4.6.4 Livsfasepolitikk.

b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren

Normisjon har følgende aktivitetsmål:

Ansatte over 57 år i 100% stilling får
- kortfri med lønn for å gå til lege, tannlege, fysioterapi inntil 12 ganger per år
- fri for å gi hjelp til gamle, syke foreldre to dager per år
- fri til trening 1 time per uke

Ansatte i 100% stilling får mulighet til å ta ut 5 seniordager fra det året de fyller 64 år. Disse skal ikke tas ut samlet, men enkeltvis gjennom året.

 
 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
03062013
Versjon: 002

Sist endret:

12.01.2017