Fellesdel

Avviksmelding

2.3.2.2 Retningslinjer for håndtering av anklager om seksuelle krenkelser

PROSEDYRE

Kap. 2. HMS

P-2.3.2.2

Retningslinjer for håndtering av anklager om seksuelle krenkelser

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV ANKLAGER OM SEKSUELLE KRENKELSER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at organisasjonen har klare rutiner for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser og at retningslinjene er kjent av alle.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at medarbeidere i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Retningslinjer

Normisjon har i samarbeid med Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Misjonsselskap utarbeidet retningslinjer for håndtering av anklager om seksuelle krenkelser, se vedlegg punkt 6.

3.2 Framgangsmåte ved melding om mistanke

En ansatt som får mistanke om eller kjennskap til at noen er eller har vært utsatt for seksuelle krenkelser av en som er i en tillitsposisjon i Normisjon (frivillig leder eller ansatt), skal straks melde dette til sin overordnede, til en av medlemmene i koordineringsgruppa eller generalsekretæren. Alle meldinger skal tas videre til generalsekretæren. Ved anonyme henvendelser eller henvendelser der den utsatt ikke vil stå fram med navn, skal en kontakte en av deltakerne i koordineringsgruppa og be om råd.

Den som har fått meldingen, skal under ingen omstendighet selv ta saken opp med den anklagede. Det kan være til stor skade, både for den utsatte, for eventuell politietterforskning og for den videre saksbehandling.

3.3. Deltakerne i koordineringsgruppa

Normisjon har en koordineringsgruppe som leder sakshåndteringen og gir råd til lokal- og regionalledd om hva som skal gjøres. Generalsekretæren informerer koordineringsgruppa umiddelbart når han/hun har mottatt en melding.

I denne koordineringsgruppa sitter Personalleder Else Kari Bjerva (tlf.90758021), leder av Normisjon i Norge Svein Granerud (tlf. 90655448), Solveig Tveitereid (tlf. 40630600) og personalrådgiver Tormod Kleiven (tlf. 95084275). Ansatte kan ta direkte kontakt med et av medlemmene i koordineringsgruppa og melde en bekymring eller be om råd.

3.4 Kurs og opplæring

Generalsekretæren har ansvar for at organisasjonen har en strategiplan for hvordan forebygging og skolering skal gjennomføres.

Temaet skal tas opp på organisasjonens kurs for ulike grupper ansatte med jevne mellomrom, blant annet på innføringskurs for nyansatte.

Koordineringsgruppa er ansvarlig for at det utvikles kursmateriell for kursing av frivillige ledere på lokal- og regionalplan og for å skolere kursholdere.

Regionleder/kretssekretær og regional leder av barne- og ungdomsarbeidet er ansvarlig for at slike kurs holdes i region/krets med jevne mellomrom. Det kan være kurs for leirledere, lokale barne- og ungdomsledere, fritidsforkynnere, frivillige medarbeidere og ansatte i foreninger og forsamlinger, med mer.

3.5 Referanser og politiattest

Ansettelsesmyndighet skal sørge for å innhente opplysninger i forbindelse med rekruttering av medarbeidere som skal ha et direkte forkynner- og sjelesorgsansvar, så langt det er mulig og lovlig. Opplysningene skal gi informasjon om
- alle tidligere ansettelsesforhold og hvorfor disse opphørte
- tillitsverv i kirke og organisasjoner
- om søkeren har blitt anmeldt eller anklaget for seksuelle krenkelser, eller (andre) straffbare forhold
Referanser skal sjekkes nøye

Ansatte og frivillige i barne- og ungdomsarbeidet som har direkte kontakt med barn og unge, skal levere politiattest, se Prosedyre for innhenting av politiattest

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Retningslinjer for håndtering av anklager om seksuelle krenkelser 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

28.02.2021