Fellesdel

Avviksmelding

2.3.2.1 Viktig å vite om seksuelle krenkelser - retningslinjer

PROSEDYRE

Kap 2

P-2.3.2.1

 

Viktig å vite om seksuelle krenkelser - retningslinjer

Viktig å vite om seksuelle krenkelser - retningslinjer

1. Innledning

Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Indremisjonsforbundet (ImF) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) har felles retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep, begått av ansatte, tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere. Retningslinjene er et omfattende dokument (35 sider) som består av en holdningsdel og en prosedyredel. (1) Disse retningslinjene ligger i sin helhet nederst under pkt.6, og er gjeldende for alle ansatte.

Nedenfor finner du en kortversjon hva seksuelle krenkelser er og hva som er viktigst å vite for deg som ansatt.

2. Hva er seksuelle krenkelser?

Med seksuelle krenkelser mener vi

*       misbruk av makt i en tillitsrelasjon
*       slik at relasjonen seksualiseres og
*       den svakeste partens intimitetsgrenser krenkes

Det handler altså om at den som har mest makt i en relasjon (ut fra for eksempel alder, posisjon eller rolle), misbruker sin makt slik at den som er i en sårbar situasjon blir utnyttet istedenfor å bli beskyttet. Den som er ansatt eller har en lederrolle i kristen sammenheng, er i en slik maktposisjon. Som ansatte eller frivillige ledere representerer vi Acta/Normisjon, og det gjør at andre får tillit til oss. Det gir oss ansvar for å opptre slik at vi ivaretar de som møter oss med tillit. Det er alltid den som er i en maktposisjon som har ansvar for å sette grenser og opptre på en respektfull måte slik at en ikke krenker den andres intimitetsgrenser.

3. Å bli krenket

Å bli krenket vil si å bli nedvurdert, ydmyket og tråkket på av en annen. Det betyr blant annet at en blir rammet i sitt selvbilde og påført en feilaktig selvforståelse. En seksuell krenkelse rammer hele mennesket; det har ikke bare med kroppen og det seksuelle å gjøre. Det handler om at en blir invadert fysisk og psykisk, følelsesmessig og tankemessig. Hele ens virkelighetsforståelse, selvforståelse, tro og gudsbilde blir påvirket. Krenkelsen er knyttet til opplevelsen av å bli fratatt kontrollen over egen kropp, egne følelser og verdier og å bli påført uønskede og skambelagte handlinger.

4. Tillitsmakt og ansvar

I kristen sammenheng har vi en maktposisjon i kraft av at noen har tillit til oss. Vi kan kalle det for tillitsmakt. Hvis en leder seksualiserer relasjonen til en han eller hun er leder for, er det alltid en krenkelse, også om den andre ikke protesterer. Seksualisering handler om måter å snakke på, i forhold til flørting, kroppsspråk, berøring, etc. Ulikheten i maktforholdet gjør at den andre kanskje ikke tør å si nei, eller ikke fullt ut forstår hva som skjer før senere og dermed ikke var i stand til å si nei. Et eventuelt samtykke fratar uansett ikke den ansatte eller frivillige medarbeideren for ansvaret. Det er alltid den som har mest makt som også har ansvar for å sette gode grenser. 

5. Utsending til en annen kultur

Som utsending til et annet land og en annen kultur, er det viktig å være oppmerksom på at du har en maktposisjon også i kraft av å komme fra et rikt land og være representant for en kristen organisasjon. Det er viktig å være klar over og gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder i denne kulturen for samvær med det annet kjønn, kroppsspråk, kleskoder og hva som er akseptabel måte å berøre hverandre. I noen kulturer vil det for eksempel være uhørt og krenkende hvis en mann gir en kvinne en klem offentlig.

Noen kulturer er svært seksualiserte, for eksempel ved at det er vanlig å bli tilbudt prostituerte når en booker inn på et hotell. Det er en selvsagt regel i Normisjon at kjøp av seksuelle tjenester ikke må forekomme.

6. Hva skal du gjøre hvis du får en betroelse eller mistanke om at noen utsettes for seksuelle krenkelser av en ansatt eller frivillig medarbeider i Normisjon?

I Normisjon håndteres alle saker av denne karakter av en koordineringsgruppe på fire personer ved hovedkontoret. (2) Dersom du får mistanke om eller kjennskap til at noen er eller har vært utsatt for seksuelle krenkelser av en ansatt eller frivillig i Normisjon, skal det alltid meldes enten til en av disse (se navn nedenfor),til den nærmeste leder eller til generalsekretæren direkte. Du skal aldri gå alene med en slik kunnskap eller bekymring.

 7. Kort prosedyre: 

1) Hvis noen betror seg til deg, skal du lytte og spørre om hva som har skjedd, slik at du får mest mulig konkret informasjon. Vis omsorg og gi støtte.  

2) Hvis vedkommende er over 18 år, må du be om tillatelse for å melde saken videre. Hvis vedkommende sier nei, så hold kontakt med vedkommende og bruk tid på å motivere. Del saken anonymt med en av personene i koordineringsgruppa og søk råd. Hvis vedkommende er under 18 år, skal du uansett melde saken videre.

3) Start en logg og skriv ned det du har hørt.

4) Når du kontakter koordineringsgruppa eller din nærmeste leder, vil du få veiledning om hva som skal skje videre.

5) VIKTIG: Du skal aldri under noen omstendigheter selv kontakte den som er mistenkt eller anklaget for seksuelle krenkelser. Det kan være til stor skade, både for den utsatte og for den videre saksbehandling. Det må gjøres et forberedende arbeid før det kan skje, og det skal gjøres av noen som har kompetanse på slike saker. 

Ved opphold i utlandet

Hvis du får mistanke om at seksuelle krenkelser skjer i den sammenhengen du er i mens du er i utlandet, skal du ta det opp med din nærmeste leder i Norge eller en i koordineringsgruppa først, ikke med den lokale partnerorganisasjonen/kirken. Så vil ledelsen i Normisjon bistå deg i hvordan det skal tas opp med lokale ledere i en partnerorganisasjon/kirke.

8. Hvis du selv skulle bli utsatt for seksuelle krenkelser

Selv om en i utgangspunktet er i en makt- og tillitsposisjon som ansatt i Acta/Normisjon, kan en likevel oppleve å bli utsatt for seksuelt krenkende atferd. Skulle det skje, er det viktig at du ikke går med de vonde opplevelsene alene, men betror deg til en du har tillit til. Det er også da viktig at Normisjons ledelse får vite om hva som har skjedd, slik at vi kan bistå og gi best mulig støtte og hjelp og sørge for at ikke flere blir rammet.    

(1) Retningslinjene ligger vedlagt under pkt. 6. De ligger også på Normisjons hjemmeside, nederst under Basisdokumenter: http://www.normisjon.no/ressurser/ressursdokumenter/basisdokumenter

(2) Pr. i dag er det følgende personer: Personalleder Else Kari Bjerva, (tlf. 90758021), leder for Normisjon i Norge Svein Granerud, (tlf. 90655448), personalrådgiver Tormod Kleiven (tlf. 95084275) og daglig leder i Storsalen Solveig Tveitereid, (tlf. 40630600).

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg
Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012012
Versjon: 001

Sist endret:
25.8.16