Fellesdel

Avviksmelding

2.2.1 Kartlegging av arbeidsmiljøet

PROSEDYRE

Kap 2. HMS

P-2.2.1

 Kartlegging av arbeidsmiljøet

KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET

1. Hensikt og omfang

Å sikre et godt arbeidsmiljø og hindre at ting av negativ art får utvikle seg i miljøet.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at prosedyren er kjent for medarbeidere i linjen.
Den enkelte leder er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Ifølge Aml § 3-1 (2) c skal virksomheter kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.Dette skjer ved hjelp av følgende verktøy:

3.1 Medarbeidersamtaler

Ledere skal gjennomføre medarbeidersamtale med sine medarbeidere minimum èn gang pr år. Skjema skal sendes ut til arbeidstaker på forhånd, jf. P-4.6.1 Medarbeidersamtale

3.2 Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser gjennomføres når dette oppleves nyttig for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet.  Personalleder er, i samarbeid med AMU, ansvarlig for at spørreskjema utarbeides og sendes elektronisk til alle arbeidstakere. Resultatet presenteres i et allmøte og følges opp av AMU/ledergruppa.

Det psykososiale arbeidsmiljøet kan også kartlegges ved at en gjennomfører en strukturert samtale om hvordan arbeidsmiljøet oppleves. Det betyr at hver avdeling tar utgangspunkt i følgende spørsmål når de samtaler: Hva fungerer godt i arbeidsmiljøet vårt, hva er vi fornøyd med? Hva kan bli bedre? Hvordan ønsker vi å ha det? Hva må vi gjøre for å få det bedre? På bakgrunn av samtalen lages en handlingsplan der en bestemmer hvilke tiltak en vil gjennomføre, hvem som er ansvarlig for å gjøre hva (leder, ansatte?) og når det skal være gjort. Mer detaljert beskrivelse med spørsmål og ideer til gjennomføring av en slik samtale finnes på idebanken.

3.3 Vernerunder

Vernerunder gjennomføres èn gang pr. år. Verneombud gjennomfører vernerunden sammen med administrasjonssjef og resultatet presenteres for AMU, se P-2.2.2.

 

5. Referanser

Aml § 3-1 (2) c 

www.idebanken.no

6. Vedlegg

P-4.6.1 Medarbeidersamtale
P-2.2.2 Prosedyre for vernerunde

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
06.03.2017