Fellesdel

Avviksmelding

2.1.9 Revisjon

PROSEDYRE

Kap 2 HMS

P-2.1.9

 

Revisjon

REVISJON

Gjennomgang av HMS-systemet

1. Hensikt

Å sikre at Normisjons styringssystem for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet blir oppdatert årlig, og sikre at bedriften når sine mål og at systemet virker hensiktsmessig.

2. Ansvarlig

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledergruppa, verneombud og AMU er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Enkeltområder i HMS-systemet oppdateres fortløpende ved behov, og dato for når den enkelte side endres, står i kolonne nederst til høyre på siden. 

HMS-systemet er tema på et AMU-møte en gang i året, hvor det vurderes hvordan systemet fungerer, og om noe mangler eller bør forbedres.

Gjennomgangen skjer ved at en vurderer og gjennomgår
- hvordan systemet som helhet fungerer
- avviksmeldinger som er kommet inn siste år
- resultatet av vernerunder og trivselsundersøkelser og oppfølgingstiltak
- i hvilken grad de enkelte områdene i HMS-systemet fungerer i tråd med hensikten

Resultatet meldes til ledergruppa, som på bakgrunn av det vurderer om systemet fungerer tilfredsstillende.

Nødvendige endringer og forbedringer gjennomføres.

 

 

 

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 3-1
Internkontrollforskriftens § 5 -8

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
01.02.2017