Fellesdel

Avviksmelding

2.1.8 Vernetjenestens oppgaver

PROSEDYRE

Kap 2 HMS

P-2.1.8

 

Vernetjenestens oppgaver

VERNETJENESTENS OPPGAVER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at vernetjenesten fungerer i tråd med lovverket.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at prosedyren er kjent for ansatte i linjen.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Valg

Verneombudet velges for to år av gangen, jf AML § 6-1. Dette skjer på et allmøte.

3.2 Opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid.

Det kan også være aktuelt med opplæring ut over 40 timer, avhengig av forholdene i virksomheten.

Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstida, og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Verneombud skal ha tjenestefri med full lønn. Er opplæringen lagt til fritiden, skal hun/han ha lønn som for vanlig arbeidstid, men ikke overtidstillegg. Verneombud har også krav på lønn når opplæringen tas som fjernundervisning på fritida.

Verneombudet vil også ofte måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. I første omgang bør verneombudet ha arbeidsmiljøloven, forskriften om verneombud og arbeidsmiljøutvalg og internkontrollforskriften tilgjengelig, se vedlegg under pkt 5. Referanser. I tillegg er brosjyren "Vernetjenesten" nyttig, se vedlegg 6.

3.3 Hovedoppgaver

Verneombudets oppgave står beskrevet i AML § 6-2. Her nevnes blant annet følgende:
- å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
- å se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt
- å se til at ansatte ikke blir utsatt for fare gjennom arbeidsprosessene
- å se til at ansatte har tilgang til nødvendig verneutstyr
- å se til at ansatte får nødvendig opplæring
- skal bli tatt med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde
- skal gjøres kjent med yrkessykdommer, ulykker og nesten-ulykker som skjer, og andre feil og mangler i arbeidsmiljøet
- skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner
- skal stanse farlig arbeid

3.4 Bruk av tid

Verneombudet skal ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Det kan skilles mellom mer rutinemessige oppgaver og tilfeller hvor verneombudet må gripe inn i farlige situasjoner i arbeidet.

De rutinemessige sidene ved verneombudets arbeid bør drøftes i samarbeid med arbeidsgiver, slik at dette kan tilpasses verneombudets øvrige arbeid. Oppstår det uforutsette situasjoner som krever at verneombudet griper inn, skal verneombudet alltid kunne forlate sitt arbeid.

I utgangspunktet er det verneombudet som selv avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig. Oppstår det tvist om dette kan Arbeidstilsynet kontaktes for avgjørelse.

3.5 Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet veileder i regelverket om verneombudets oppgaver og rolle. I tillegg kan arbeidstilsynet gjøre saksbehandling og føre tilsyn med at lovens bestemmelser på dette området overholdes.

4. Kontroll

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 6, Verneombud
Forsikrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Internkontrollforskrift

 

6. Vedlegg

Orientering om vernetjenesten
Du er valgt til verneombud

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

16.03.2016