Fellesdel

Avviksmelding

2.1.7 Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og oppgaver

PROSEDYRE

Kap 2 HMS

P-2.1.7

 Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og oppgaver

ARBEIDSMILJØUTVALGETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at arbeidet med arbeidsmiljøet skjer systematisk og er i samsvar med lov- og regelverk.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at medarbeidere i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte skal følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Opprettelse og sammensetning av AMU

Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes i virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere. I virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere skal AMU opprettes hvis en av partene krever det.

Sammensetningen av AMU er regulert i Arbeidsmiljøloven § 7.1. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skal ha like mange representanter.

Hovedkontoret har et felles arbeidsmiljøutvalg og felles verneombud for Acta - Barn og unge i Normisjon og Normisjons avdelinger, Jf. D-2.1.3 Organisering av HMS. To representanter fra ledelsen i Normisjon sitter i AMU, samt en representant fra Actas ledelse. Tilsvarende velges henholdvis to og en representant fra de ansatte. Verneombudet er en av de ansattes representanter i AMU.

Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget.

3.2 Valg

Arbeidstakernes representanter velges ved flertallsvalg på et allmøte.  Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte.  Alle ansatte, unntatt øverste leder, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig.

Valget ledes av et valgstyre som utpekes av AMU (se Forskrift §2 nr 4). Enhver arbeidstaker og lokal fagforening har rett til å foreslå kanddiater. Valgstyret skal før valget bekjentgjøre kandidatenes navn, hvem som sitter fra før og hvem som er forslagsstillere.

Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

3.3. Funksjonstid

AMUs medlemmer velges for 2 år av gangen. Utvalgets leder velges for ett år.

3.4 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og nøye følge utviklinegn i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Lovpålagte oppgaver for AMU:
- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
- Behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
- Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
- Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
- Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
- Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
- Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og målresultater.
- Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
- Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

 Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at arbeidsgiveren gjennomfører konkrete tiltak for arbeidsmiljøet. AMU kan sette en frist for når tiltakene skal være gjennomført.

3.5 Saksbehandling i utvalget

AMU bestemmer selv hvor ofte de skal ha møter, men normalt skal det holdes minst 4 møter hvert år. Dersom to medlemmer krever det, skal utvalget holde møte.

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud.

Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas en avstemning. Standpunkt fra begge sider skal fremkomme av møtereferatet. Det skal skrives referat fra alle møtene i utvalget.

Medlemmene av AMU har taushetsplikt om personlige forhold og opplysninger som kan utnyttes av andre til næringsvirksomhet (forretningshemmeligheter). Taushetsplikten gjelder ikke når det er gitt samtykke, eller når det er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere om ulykke- eller helsefare.

Ettersom det er en del administrativt arbeid i tilknytning til AMU, for eksempel referater, saksframlegg og lignende, kan det være praktisk å velge en sekretær. Dette vervet bør veksle mellom arbeidsgivers og arbeidstakernes representanter, slik at parten som ikke har ledervervet påtar seg sekretæroppgaven.

3.6 Årsrapporten fra AMU

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

 AMU står fritt i utformingen av rapporten, men det bør inneholde følgende elementer:

 - Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem (Normisjon har ikke bedriftshelsetjeneste), hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt.

- Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt, og hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid.

 3.7 Krav til opplæring

Arbeidsgiver skal legge til rette for den opplæring som er nødvendig for at medlemmer av arbeidsutvalg kan utføre vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg.

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr m.m. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.

3.8 Melding til Arbeidstilsynet

Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet.  

4. Kontroll

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens §7 
Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

6. Vedlegg

Orientering om arbeidsgivers plikter

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
12.01.17