Fellesdel

Avviksmelding

2.1.5 Mål for HMS-arbeidet

DOKUMENT

Kap 2. HMS

D-2.1.5

Mål for HMS-arbeidet

MÅL FOR HMS-ARBEIDET

1. Overordnet målsetting

Normisjon skal arbeide systematisk for å
-  tilrettelegge et arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og personlig utvikling
-  forebygge arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og uhell
-  sikre bygninger og materielle verdier mot skade og ødeleggelse
-  dokumentere at gjeldende lovverk følges

2. Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet

a) Å sikre fysisk og psykisk velferd på arbeidsplassen

b) Gjennomføre årlige vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelser som følges opp gjennom handlingsplaner

c) Å forebygge arbeidsrelatert sykdom ved å legge til rette for gode ergonomiske forhold på arbeidsplassen

d) Å sikre mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom å gjøre muligheten til deltakelse på kurs, arbeidsveiledning og studieturer kjent for de ansatte

e) Å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom trivselstiltak, felles lunsj-samlinger og bevissthet om viktigheten av god informasjonsflyt og kommunikasjon

f) Å sørge for at hensyn til helse, miljø og sikkerhet inngår i alt arbeid

g) Å dokumentere at relevante lover og forskrifter følges

h) Å involvere alle ansatte i HMS-arbeidet

i) Å sikre bygninger, ting og materielle verdier gjennom brannforebygging, innbruddssikring mm.

 3. Mål på avdelingsnivå

Det arrangeres ett allmøte årlig der en jobber med konkretisering av målsettingene for HMS. På dette møtet jobbes det avdelingsvis i grupper med hva målene betyr i den enkeltes avdelings arbeid.

4. Normisjons IA-virksomhet

Normisjon er en IA-bedrift, det vil si at organisasjonen har inngått en avtale med NAV om å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv. Målene for IA-virksomheten er beskrevet i D-2.1.5.

 

 

5. Referanser

Internkontrollforskriftens § 5 - 4

6. Vedlegg

Avdelingsvise mål for 2017

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

13.01.2017