Fellesdel

Avviksmelding

2.1.3 Organisering av HMS-arbeidet

DOKUMENT

Kap 2. HMS

D-2.1.3

Organisering av HMS-arbeidet 

ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET

Ifølge AML § 3.1-b) skal arbeidsgiver ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

1. Fakta om virksomheten

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag og våre verdier er elsket og sendt.

Normisjon i Norge består av 13 regioner med ca. 150 ansatte og mange frivillige, som er engasjert i ca. 1100 foreninger og ca 30 menigheter. Normisjon har Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon, Acta – barn og unge i Normisjon, som driver et kreativt og mangfoldig trosopplæringsarbeid i vel 600 lokale lag.  Vi eier helt eller delvis 25 skoler og høyskoler. Internasjonalt er vi engasjert i flere land i Europa, og har misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

2. Hovedkontoret

Hovedkontoret har 33 ansatte (Acta ikke inkludert), samt 18 utsendinger til ulike deler av verden. Nærmere beskrivelse finnes under D-1.3 Organisasjon og organisasjonskart.

Normisjons hovedkontor består av to HMS-områder:
- Normisjons avdelinger: Generalsekretariatet, Normisjon i Norge, Internasjonal avdeling, Medie- og markedsavdelingen, Administrasjonsavdelingen, Bolig og Gård
- Acta - barn og unge i Normisjon

3. Overordnet ansvar

Generalsekretæren har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet ved Normisjons avdelinger. Daglig leder i Acta har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet i Acta - barn og unge i Normisjon.

4. Felles Arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Hovedkontoret har et felles arbeidsmiljøutvalg og felles verneombud for de to HMS-områdene. To representanter fra ledelsen i Normisjon sitter i AMU, samt en representant fra Actas ledelse. Tilsvarende velges henholdvis to og en representant fra de ansatte. Oversikt over hvem som sitter i AMU finner du her. Oversikt over hvem som er verneombud og tillitsvalgt finner du her.

Hvert av områdene har egne brannansvarlige. AMUs mandat og ansvarsområde er beskrevet i P-2.1.7. Vernetjenestens oppgaver og mandat er beskrevet i P-2.1.8.

5. Lederansvar og ansattes medvirkningsplikt

Ledere på alle nivåer har ansvar for at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS og øvrig lovverk følges i den daglige virksomheten, og skal påse at de ansatte følger de rutiner som gjelder.

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med rutinene på HMS-området og følge dem. Ansatte har medvirkningsplikt ifølge AML § 2-3. Det innebærer at de ansatte aktivt skal involveres i arbeidet med å oppfylle målene innenfor HMS.

 

5. Referanser

AML § 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
AML § 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
Internkontrollforskriftens § 5 - 5
Orientering om arbeidsgivers plikter

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
12.01.2017