Fellesdel

Avviksmelding

2.1.2 Aktuelt lov- og regelverk

DOKUMENT

Kap 2. HMS

D-2.1.2 

 D-2.1.2 Aktuelt lov- og regelverk

AKTUELT LOV OG REGELVERK 

Normisjons virksomhet er regulert gjennom lov-, regel- og avtaleverk. Dette gjelder såvel den faglige delen av virksomheten, som personalforvaltning, økonomi, IKT, eiendom og drift. 

I følge Internkontrollforskriftens § 5.1. skal virksomheten sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. En slik oversikt finnes nedenfor.

Lover og forskrifter

Daglig leder er ansvarlig for å ha oversikt over lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet er:

Arbeidsmiljøloven
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern v.v. av 17.juni 2005 nr 62
Sist endret 25.juni 2010 nr 31

Brann- og eksplosjonsvernloven
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av14.juni 2002 nr 20
Sist endret 19.juni 2009 nr 103

Diskrimineringsloven
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv av 3.6.2005 nr 33
Sist endret 20.juni 2008 nr 42

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, lov 2008-06-20 nr 42.
Sist endret 3.sept.2010 nr 53.

El-tilsynsloven
Lov om tilsyn av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr av 24.mai 1929 nr 4
Sist endret 19.juni 2009 nr103

Ferieloven
Lov om ferie av 29.april 1988 nr 21
Sist endret 19.juni 2009 nr 42

Forurensningsloven
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 nr 6
Sist endret 19.juni 2009 nr 103

Folketrygdloven
Lov om folketrygd av 28.feb 1997 nr 19
Sist endret 17.des 2010 nr 80

Forsikringsavtaleloven
Lov om forsikringsavtaler av 16.juni 1989 nr 69

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Av 17.juni 1977 nr 62

Forskrift om arbeid ved dataskjerm
Av 15.des 1994 nr 1259

Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.des 1996 nr 1127
Sist endret 12.febr 2010 nr 159

Likestillingsloven
Lov om likestilling mellom kjønnene av 9.juni 1978 nr 45
Sist endret 9.april 2010 nr 12

OTP-Loven
Lov om obligatorisk tjenestepensjon av 21.des 2005 nr 124
Sist endret 17.des 2010 nr 83

Personsopplysningsloven
Lov om behandling av personopplysninger av 14.april 2000 nr 31
Sist endret 9.jan 2001 nr 2

Yrkesskadeforsikringsloven
Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr 65
Sist endret 20.juni 2003 nr 45

5. Referanser

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 1

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

14.03.2016