Fellesdel

Avviksmelding

2.1.1 HMS-systemet

DOKUMENT

Kap 2 HMS

D-2.1.1

 HMS-systemet

HMS-SYSTEMET

 

1. Hva er HMS?

HMS handler om gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler samt sikre produkter og tjenester. Dette gir et godt arbeidsmiljø, kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

HMS står for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og det er enkelt sagt sunn fornuft satt i system for å få en bedre hverdag. 

Formålet med et systematisk HMS-arbeid er blant annet å oppnå forbedringer i arbeidsmiljøet og å forebygge skade. Se forøvrig punkt D-2.1.5 Mål for HMS-arbeidet.

2. Systematiske forbedringer

De beste resultatene kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Det lønner seg å gjøre arbeidet riktig første gang. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Ordet ”systematisk arbeid” er derfor nøkkelbegreper innen HMS. 

3. Alle ansatte må medvirke

Det er viktig at alle ansatte deltar aktivt i arbeidet, samtidig som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret. Viktige forutsetninger for å få HMS- arbeid til å fungere i hverdagen, er at arbeidsgiver har fokus på å utvikle arbeidsmiljøet, og at arbeidsgiver involverer sine medarbeidere. På den måten kan organisasjonen få til gode rutiner og systemer som passer for virksomheten. I tillegg må arbeidsgiver være oppdatert på de kravene som myndighetene stiller.

4. Opplæring

Et viktig hjelpemiddel er opplæring i systemet og rutinene for ansatte. I tillegg må arbeidsgiver sikre at verneombud, AMU- representanter, brannvernleder og arbeidsgiver selv har gjennomgått nødvendig opplæring. Opplæringen skal dokumenteres og fremvises ved et eventuelt besøk fra tilsynsmyndighetene.   

5. Internkontroll

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Dokumentasjon

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

-

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

-

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

må dokumenteres skriftlig

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

må dokumenteres skriftlig

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

må dokumenteres skriftlig

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

må dokumenteres skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

må dokumenteres skriftlig

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 3-1
Internkontrollforskriften § 5

 

6. Vedlegg

D.2.1.4 Mål for HMS-arbeidet

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
14.03.2016