Fellesdel

Avviksmelding

5.16.1 Beredskapsplan i forbindelse med kriser i et samarbeidsland

PROSEDYRE

Kap 5 Internasjonal avdeling

Beredskapsplan i forbindelse med kriser i et samarbeidsland

BEREDSKAPSPLAN I FORBINDELSE MED KRISER I ET SAMARBEIDSLAND
Denne planen er tenkt som en huskeliste for hvem som gjør hva i tilfelle en krise oppstår der vi har misjonærer/personell. Generalsekretæren har oppnevnt en ansvarsgruppe, som straks sammenkalles ved melding om en krisesituasjon. Ansvarsgruppa består av generalsekretær, personalleder, økonomi- og administrasjonssjef og internasjonal leder. Internasjonal leder eller personalleder leder ansvarsgruppas arbeid. Ansvarsgruppa arbeider i nært samarbeid med resten av ledergruppa ved hovedkontoret og direktør i det landet som er berørt.  

NB: DET FØRSTE ALLE GJØR som blir klar over at en krisesituasjon er oppstått, er å ringe generalsekretæren og/eller personalleder. 

Krisesituasjoner

Erfaringsmessig kan det være ulike krisesituasjoner som krever samarbeid mellom misjonærene ute og sentralleddet. Det kan for eksempel være
-  sykdom/ulykker som krever oppfølging utenlands, medisinsk evakuering
-  dødsfall
-  overfall/overgrep/ran
-  brann
-  politisk krise
-  naturkatastrofe
-  personlig krise for en enkeltperson
-  alvorlige interne personalkonflikter
-  kidnapping
-  krig

Informasjon

God informasjon er en av hovedoppgavene i en krisesituasjon. Derfor er det en sentral oppgave å få oversikt over hva som er skjedd og avklare hva som er rykter og fakta. Det er viktig med klare linjer for hvem som har ansvar for å gi hva slags informasjon til hvilke instanser.

Ansvar på feltet

Normalt vil det være direktøren i det aktuelle landet som er direkte ansvarlig for å følge opp krisesituasjonen lokalt i henhold til lokale beredskapsplaner. Det innebærer å  
-  sette i verk nødvendige tiltak
-  informere en ansvarlig i Norge, enten generalsekretær, internasjonal leder eller personalleder
-  være mediekontakt i den grad media henvender seg lokalt ute
-  være ansvarlig for at misjonærene kjenner til lokale beredskapsplaner
-  ta kontakt med ambassade eller konsulat og holde seg oppdatert i forhold til råd derfra

Ansvar i Norge

Ansvarsgruppa sammenkalles umiddelbart og legger en plan for hvordan saken skal håndteres videre og hvem som har ansvar for å følge opp hva.  

Pkt 1 til 4 og pkt 13 skal alltid gjøres. De andre punktene må vurderes ut fra den enkelte situasjon:

1. Loggfør alt som gjøres
2. Etabler kontakt med direktøren og stå i jevnlig kontakt med ham/henne
3. Innkall medieleder og gi oppdatering på situasjonen. Utpek en person som
    i samarbeid med medieleder har ansvar for all mediekontakt, hvis ikke annet blir bestemt.
4. Avklar med direktøren om alle utsendingene i landet er informert, evt om de  
    bør/kan kontaktes, på hvilken måte og hvem som kontakter hvem. 
5. Ta kontakt med utenriksdepartementet.
6. Informer pårørende i Norge. Vær tilgjengelig på telefon for de pårørende, evt. oppnevn en   
    pårørendekontakt.
7. Gi intern informasjon i organisasjonen.
8. Ta stilling til eventuell evakuering eller hjemkallelse i samråd med direktøren.
    Generalsekretæren tar den endelige bestemmelsen.
9.  Sett i verk nødvendige tiltak som må gjøres fra Norge ved eventuell evakuering.
10. Sørg for at misjonærer blir møtt om de kommer til Norge.
11. Vurder om det er nødvendig at noen fra ledelsen reiser ut, eventuelt behov for ekstern
     bistand (ROB)
12. Opprett kontakt med andre misjonsorganisasjoner/bistandsorganisasjoner som
arbeider i
     samme område.

13. Evaluer sakshåndteringen når saken er sluttført.

Personalseksjonen

Personalleder er ansvarlig for at seksjonen har oppdaterte opplysninger om misjonærene og deres kontaktpersoner i Norge. Personalleder skal sørge for kontakt med eksterne ressurser/instanser det kan være aktuelt å trekke inn i oppfølgingen av en krise:
- Normisjons rådgivende lege
- Ressurs- og Beredskapsteamet om det er nødvendig med utreise
- Institutt for Sjelesorg og andre som kan være aktuelle for oppfølging i Norge
Personalkonsulent avklarer i forhold til NAV Utland ev. forsikringsselskap/SOS Internasjonal ved eventuell behandling i utlandet/Norge.

Rådgivende lege

Rådgivende lege har ikke noen form for beredskap for Normisjons misjonærer, bortsett fra en spesiell avtale i forhold til misjonærene i Mali. (Se avtale med lege Arne Heggheim) Det vil likevel være naturlig å konsultere rådgivende lege ved eventuell medisinsk evakuering. Vanligvis vil kontakten med rådgivende lege gå gjennom personalseksjonen. Rådgivende lege vil og kunne følge opp med kontakt med sykehus i Norge når det er aktuelt med evakuering hit.

Navn og telefonnummer

Ledergruppa:

Generalsekretær: Kjetil Vestel Haga, tlf.41201977
Internasjonal leder: Tore Gill Bjørsvik, tlf. 95273287  
Personalleder Else Kari Bjerva: tlf. 90758021
Økonomi- og administrasjonssjef: Eivind Saaghus, tlf. 90616887
Medie- og markedsleder Victoria Bø, tlf. 95224241
Lederteam, Normisjon i Norge:
   Ingebjørg Bærstad Torp: tlf: 90543423

   Vegard Tennebø, tlf. 90642084
   Jann Even Andresen, tlf. 95234005
Daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon Kristian Sveinall Øgaard: tlf. 959 01 787

Direktørene:

Aserbajdsjan: Gregory Neal Williams jr, tlf. 994 50 304 3311
Bangladesh: Nelson Sarkar, tlf: +880 1711854037 
Mali: Therese Glendrange: +22378798138 Alternativt "nødnummer" hvis det andre ikke fungerer: (00223) 66108345.
Ecuador: Åse Røsvik: tlf: +593 97339374 j; +593 072857934 p; Norge: 96844362 
Nepal:         
Kambodsja:
India:  

Leger

Rådgivende lege: Magne Skartveit: tlf. 976 50 114
Rådgivende lege for Mali: Arne Heggheim: tlf. 900 34 326

Ressurs- og beredskapsteamet (RoB),  Institutt for sjelesorg, Modum

Telefonnummer:  32 74 98 30(kontortid)
E-mail adresse:  sjelesorg@modum-bad.no ; www.sjelesorg.no

Direktenummer/privatnummer/e-mail til kontaktperson:
Instituttleder Kristin Leite, Mobil: 95878783, IfS dir.: 32749834, kristin.leithe@sjelesorg.no. Oppdatert adresseliste over ROB-teamet, trykk: Adresseliste

SOS-International

Tlf. (+45) 38 48 93 65 (24 timers service)
E-mail: sos@sos.eu

Utenriksdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833
Telefon: 23 95 01 00 (operativt senter, døgnåpent) Spør etter en som har kjennskap til det aktuelle landet.

Ambassade i det aktuelle landet

Norske utenriksstasjoner

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Beredskapsplanen i word-format

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
20.11.2020