Fellesdel

Avviksmelding

4.2.1 Personalpolitiske målsettinger

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.2.1

 Personalpolitiske målsettinger

PERSONALPOLITISKE MÅLSTTINGER

De ansatte er en viktig ressurs og ansettes for at de gjennom sitt arbeid skal bidra til at organisasjonen når sine hovedmålsettinger. Uansett hvilken stilling den enkelte har, er alle en del av denne store sammenhengen: Elsket og sendt for å bringe Jesus til nye generasjoner og folkeslag.

Men de ansatte er også et mål i seg selv, i den forstand at det er et mål at alle skal oppleve seg sett, verdsatt, få gode tilbakemeldinger og konstruktiv veiledning slik at de kan vokse og utvikle seg og trives med oppgavene. Det forutsetter en god dialog mellom ansatte og ledere, slik at ting som eventuelt ikke fungerer godt nok kan forbedres. Vi ønsker å skape en åpenhetskultur som er preget av respekt og omsorg, for respekt og omsorg gir slitestyrke og et godt arbeidsmiljø.

Samtidig vil vi ha ryddige ordninger og arbeidsbetingelser. Det ivaretas ikke minst gjennom samarbeidet mellom ledelsen og Normisjons medarbeiderforening, NOR-MAF.  

Sentrale mål i personalpolitikken er:

A. Skape en effektiv organisasjon med godt kvalifisert bemanning

B. Yte de ansatte vilkår som yrkesaktive og pensjonister, som gjør det mulig å ansette og beholde den arbeidskraft som organisasjonen ønsker.

C. Gi de ansatte mulighet til personlig utvikling og innflytelse på sin egen arbeidssituasjon, og skape et positivt og utfordrende abeidsmiljø, hvor de ansatte identifiserer seg med organisasjonens visjon og aktivt arbeider for å realisere dens målsettinger.

D. Holde de ansatte godt informert om Normisjons arbeid ute og hjemme, og særlig om forhold som har direkte betydning for deres arbeidssituasjon.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016