Fellesdel

Avviksmelding

5.15.3 Forhold til norsk utsendings giftemål med utenlandsk statsborger

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.15.3

 

Forhold til norsk utsendings giftemål med utenlandsk statsborger

FORHOLD TIL NORSK UTSENDINGS GIFTEMÅL MED UTENLANDSK STATSBORGER

1. Ansettelse og status for ektefeller. Inngåelse av ekteskap.

1.1 Ansettelse og status for ektefeller

Begge ektefeller har i Normisjon status som utsendinger, med de plikter og rettigheter dette medfører.  Dette innebærer også at begge ektefeller må søke ansettelse hver for seg.

Av dette følger at dersom en utsending i Normisjon ønsker å inngå ekteskap, må kommende ektefelle søke om ansettelse som utsending dersom status som utsending skal opprettholdes.  Selv om ektefellene har hvert sitt ansettelsesforhold til Normisjon, anses tjenesten ute som en felles tjeneste som ektefellene står sammen om.  Samtidig vil direktøren normalt gi hver av ektefellene bestemte arbeidsoppgaver og ansvarsområder.  Oppgavene er for begge ektefeller gjerne avtalt før utreise i samråd mellom direktøren og Internasjonal avdeling.  Arbeidet i tjenestelandet er et teamarbeid.  Alle utsendinger må være innstilt på at de også for kortere eller lengre tid kan bli tildelt oppgaver som ikke var avtalt på forhånd.

Dette er å betrakte som Normisjons normalordning for ektefeller i misjonens tjeneste.  Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, se nedenfor.

1.2 Inngåelse av ekteskap

Dersom en utsending ønsker å inngå ekteskap med en ikke-utsending, skal melding om dette gis til administrasjonen v/direktøren i god tid før ekteskapsinngåelse finner sted.  Følgende avtaleformer kan være aktuelle for å sikre en fortsatt tjeneste i Normisjon eller tilknytning til Normisjon:

a) Tilkommende ektefelle kan søke om å bli ansatt som utsending.  

b) I de tilfellene der utsendingen, etter å ha inngått ekteskap, ønsker at ansettelsesforholdet opprettholdes, og det ikke er naturlig eller ønskelig for ektefellen å søke om å bli ansatt som utsending for Normisjon, vil det være en betingelse at ektefellen er bekjennende kristen. Videre vil det bli forventet at ektefellen undertegner en lojalitetserklæring i forhold til misjonens basis og formål, med forsikring om at han/hun ikke i ord og handling vil gjøre noe som er til skade eller hinder for det misjonen står for etisk og læremessig.  Utsendingens ansettelsesforhold reguleres ved arbeidsavtale med Normisjon.2.

Det kan være utsendinger som står i en tjeneste der en luthersk kirketilhørighet er helt avgjørende for samarbeidet med den nasjonale kirke.  I disse tilfellene bør utsendingens ektefelle være medlem av en luthersk kirke.

Direktøren i tjenestelandet utarbeider arbeidsavtalen.   I tvilstilfeller gjøres dette i samråd med Internasjonal avdeling.

c) Ved en ekteskapsinngåelse kan utsendingen gå over i annet lønnet arbeid i misjonslandet, men med egen teltmakeravtale med Normisjon.  En slik avtale vil innebære fortsatt tilknytning til misjonen, men med bortfall eller begrensning av stemmerett i Misjonærkonferansen hvis ikke annet er bestemt i reglementet ute.  Normalt vil teltmakere heller ikke motta økonomisk støtte fra misjonen.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Loyalitetserklæring

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: