Fellesdel

Avviksmelding

5.6.4 Arbeidsavtale for korttidsengasjement i utlandet

MAL

Kap 5. Internasjonal avdeling

M-5.6.4

 

Mal arbeidsavtale for korttidsengasjement

ARBEIDSAVTALE FOR KORTTIDSENGASJEMENT I UTLANDET
mellom Normisjon og

  
   Navn:                                                     fødselsdato:.
   Adresse i Norge:
   Stillingsstørrelse:
   Nærmeste overordnede:
   I ____________      (hvilket land):  direktøren
   I Norge:_______
 
  1. Engasjementets varighet
  NN ______engasjeres av Normisjon til korttidstjeneste i _______(land) fra _______ til _______
  Arbeidsforholdet avsluttes uten forutgående oppsigelse fra noen av partene ______(dato)
 
  2. Lønn
  Lønnsgruppe _______ Lønnstrinn ________
  Det trekkes landindeks etter den til enhver tid gjeldende fastsatte sats for landet.
  (landindeks trekkes hvis tjenesten varer minimum 60 dager.

  
3. Grunnsyn og verdigrunnlag    
Den som ansettes i Normisjons tjeneste, ansettes på den basis og med den målsetting  som uttrykkes
 i lovene for Normisjon.  Arbeidstaker forplikter seg til å arbeide, representere utad og føre en vandel i samsvar med Normisjons grunnsyn, verdigrunnlag og formål. Dette er nærmere
konkretisert i Normisjons verdidokument. Arbeidsforholdet reguleres av det avtaleverk som til enhver tid gjelder.

4. Arbeidstid
Arbeidstiden er 37,5 timer i uken (inkludert lunsj). Den som er ansatt i særlig uavhengig stilling er fritatt for arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.  Se lønnsavtalens bestemmelser, pkt. 2.2.1

5. Reise- / boutgifter (ut-/hjemreise) og vaksine
Reiseutgifter (ut-/hjemreise) dekkes av:
Boutgifter ute dekkes av:
Nødvendig vaksinasjon dekkes av:
Reiseutgifter innad i _________ (land) dekkes over feltbudsjettet.

  Evt. andre vilkår:
 

6. Forsikring
NN _________er dekket av Normisjons kollektive forsikringsordning for utestasjonerte. 
  
7. Pensjon (her må man ta hensyn til lengden på oppdraget)
Det trekkes 2 % av lønn til medlemskap i pensjonsordning. 
(Undersøk om arbeidstaker står i annen pensjonsordning mens vedkommende er ute, eller om vedkommende skal meldes inn i Normisjons pensjonsordning.)

8. Folketrygden
Det er arbeidstaker som har ansvar for at medlemskapet i NAV internasjonalt er i orden og at arbeidsgiver får beskjed om dette.

_______________________ (navn på arbeidstaker) er innvilget medlemskap i folketrygden gjennom NAV fra _______(dato).

9. Taushetsplikt
Enhver ansatt i Normisjon forplikter seg til å bevare i taushet de opplysninger som en i sin

stilling har fått, om private forhold, drifts- og forretningshemmeligheter eller andre forhold som
ikke er alminnelig kjent. Arbeidstaker må ikke bruke slike opplysninger i ervervsøyemed.
Opplysninger til pressen som angår interne forhold, skal ikke gis av andre enn ledelsen.

 10. Feil lønnsutbetaling
 Arbeidstaker plikter å kontrollere at rett lønn utbetales. Eventuell feil lønnsutbetaling må meldes
 arbeidsgiveren omgående. 

  11. Helsemessige forhold
  Arbeidstaker er ikke kjent med å ha en sykdom eller skade som gjør at en ikke kan utføre det 
  arbeids en er satt til.     
  12. Arbeidstaker plikter å sette seg inn i følgende dokumenter:
  - Normisjons verdidokument
  - Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser 
  - Retningslinjer for ansattes bruk av IKT – tjenester
  - Prinsippavtalen mellom Normisjon og NOR-MAF om solidarisk lønns- og arbeidsfellesskap - 
  Lønnsavtalen del 2 og 3.
 
  Jeg har lest og satt meg inn i nevnte dokumenter, og forplikter meg på å arbeide i samsvar med 
  disse. 
   Det er ikke unndratt noen opplysninger som har betydning for tilsettingsforholdet 
Oslo, den  ________________
_____________________________                _______________________________
Underskrift for Normisjon                                Underskrift arbeidstaker                                                                                                                            
Avtalen underskrives i to eksemplarer, ett til hver av disse: arbeidstaker og personalkontoret og
 
 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: