Fellesdel

Avviksmelding

5.9.5 Regler for bruk av bil i samarbeidsland

DOKUMENT

Kap. 5 Internasjonal avdeling

D-5.9.5

Regler for bruk av bil i samarbeidsland

Regler for bruk av bil i samarbeidsland

Det er ulike behov for bil i de ulike landene, men der det er behov vil Normisjon stille bil til disposisjon for utsendinger og misjonærer. Der bil stilles til disposisjon, skal det føres kjørebok som inneholder opplysninger om hvem som har kjørt hvilken strekning og med hvilket formål.

Bilen kan også brukes til privat bruk, men da skal det betales en kilometeravgift. Kilometeravgiften skal beregnes av direktøren i hvert land, og den skal dekke kostnader til:

- drivstoff
- avgifter der det er (årsavgift, veiavgift, bompenger eller andre nasjonale/lokale avgifter) 
- vedlikehold

Lønn til sjåfør, inkludert overtidsbetaling, og avskrivning på bilen skal ikke inn i beregningen. Direktøren må regne ut gjennomsnittlige årskostnader på de ulike bilene og så praktisere et gjennomsnitt av dette som betaling ved privat bruk av bil. Satsen bør oppdateres jevnlig.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01052014

Versjon: 001

Sist endret: