Fellesdel

Avviksmelding

5.14.1 Avbrutt tjeneste i utlandet før avtaleperioden er fullført

Prosedyre

Kap 5. Internasjonal avdeling

P-5.14.1

 Avbrutt tjeneste i utlandet før avtaleperioden er fullført

AVBRUTT TJENESTE I UTLANDET FØR AVTALEPERIODEN ER FULLFØRT

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons utsendinger kjenner til økonomiske forpliktelser knyttet til et avbrudd av tjeneste tidligere enn avtalt periode og prosedyre knyttet til et eventuelt avbrudd.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeleder er ansvarlig for å gjøre prosedyren kjent for ansatte i sin linje.
Alle utsendinger er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Generelle bestemmelser

Hvis en utsending forlater tjenesten tidligere enn den avtalte perioden, kan det medføre et økonomisk ansvar overfor Normisjon vedrørende de utlegg misjonen har hatt i forbindelse med forberedelser til tjeneste og utreise. Dette gjelder ikke hvis årsaken til avbruddet er sykdom, som bekreftes med legeerklæring. Det gjelder primært hvis en utsending vil avbryte tjenesten fordi en har fått en stilling i en annen sammenheng eller av andre personlige grunner ønsker å reise hjem før tiden.

Dersom ønsket om avbrudd skyldes konflikter mellom medarbeidere eller uenighet i forhold til misjonens strategi og verdier, skal det føres samtaler med den det gjelder etter en bestemt prosedyre, se neste avsnitt. Verken misjonen eller en utsending er tjent med å opprettholde ansettelsesforholdet dersom begge parter opplever at grunnlaget for fortsatt tjeneste er falt bort. En skal da komme fram til en avtale som gjør at både misjonen og den ansatte blir minst mulig økonomisk skadelidende.

Dersom avbrutt tjeneste skyldes forhold som organisasjonen må ta ansvar for, for eksempel endringer i personellbehov og arbeidssituasjon som skjer midt i en avtaleperiode, eller hjemkallelse på grunn av sikkerhetssituasjonen, er organisasjonen forpliktet på å legge forholdene best mulig til rette slik at utsendingen ikke lider urimelig økonomisk tap.

3.2 Prosedyre

3.2.1 Ved sykdom
Dersom en blir syk og må avbryte tjenesten av den grunn, skal skriftlig melding om dette sendes til Direktøren så raskt som mulig, med legeerklæring.

3.2.2 Ved forhold knyttet til uenighet eller konflikter
Utsendingen skal ha minst tre samtaler med direktøren over et halvt år, der de forholdene som gjør ting vanskelig skal være gjenstand for drøfting, med sikte på å få til en løsning som gjør fortsatt tjeneste mulig. Dersom det ikke kommer til noen løsning, og utsendingen ønsker å bryte av tjenesten, skal vedkommende ta dette opp også med landansvarlig/internasjonal leder og personalleder.

Deretter vil direktøren i samarbeid med internasjonal leder ta stilling til de praktiske og økonomiske forhold knyttet til avbrutt tjeneste. Det gjelder tidspunkt for hjemreise, hvordan avslutningen av tjenesten skal skje og økonomiske forhold knyttet til avbruddet.  

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: