Fellesdel

Avviksmelding

5.8.3 Ferie, feriepenger og avspaseringsordninger

Prosedyre

Kap 5. Internasjonal avdeling

P-5.8.3

Ferie, feriepenger og avspaseringsordninger 

FERIE, FERIEPENGER OG AVSPASERINGSORDNINGER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle arbeidstakere i Normisjon får den feriefritid og de feriepenger de har krav på, og at de tar ut sin ferie i tråd med de regler som gjelder. Normisjons har særkilt regler for avspasering for sine utsendinger, som man også skal følge.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren. 

3. Beskrivelse

Ansattes rettigheter og plikter er beskrevet i Ferieloven. Ferieloven § 4 bruker begrepene ferieår og opptjeningsår. Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret. Ferieåret er kalenderåret hvor ferien avvikles, og opptjeningsåret er forutgående kalenderår. I opptjeningsåret opptjenes feriepengene som utbetales i ferieåret.

3.1 Feriens lengde

Ansatte i Normisjon med fast arbeidstid har rett til 5 uker ferie per år. Ferieloven fastsetter at arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret får en ekstra  ferieuke fra og med det året de fyller 60.

For ansatte i lederstillinger og ansatte i særlig uavhengige stillinger gis én uke ekstra fri som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art, slik som utenlandstjeneste, reisevirksomhet, stevner, leirer, kurs og andre arrangementer som inngår som en del av arbeidet. Uken er å anse som en friuke med lønn.

De som har krav på denne friuken, skal ha dette presisert i sin arbeidsavtale. Retten til en ekstra friuke opptjenes suksessivt.  Det betyr at de som ansettes før 1.5 får en ekstra friuke, mens de som ansettes etter 1.5. får ½ friuke

3.2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Arbeidsgiver plikter å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret og arbeidstaker plikter å avvikle ferietiden hvert år, jf.  Ferieloven §5 nr 1.  Manglende oppfølging av arbeidsgivers plikter vil kunne føre til erstatning, jf. ferieloven § 14 på grunn av velferdstap.

Ikke avviklet ferie kan ikke utbetales i penger, men skal overføres til neste ferieår. Det kan overføres inntil 2 ukers ferie til det påfølgende ferieår etter avtale med nærmeste overordnet, se søknadsskjema under pkt 6.Vedlegg. Overføring av ferie ut over dette kan normalt ikke avtales.

3.3 Fastsettelse av ferietidspunkt

Arbeidstaker kan kreve sammenhengende ferieperiode på tre uker i hovedferien, dvs. i tidsrommet 1. juni - 30. september. Resterende del av ferien kan arbeidstaker kreve avviklet samlet i løpet av ferieåret, med mindre annet er avtalt med arbeidstaker eller med de tillitsvalgte. 
Arbeidsgiver skal i god tid drøfte tidspunktet for ferie med den ansatte og sette opp ferielister. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsatt ferietidspunktet senest to måneder før ferien tar til, jf ferieloven § 6 (2) hvis ikke særlige grunner er til hinder for det.  Hvis det ikke oppnås enighet om ferietidspunkt, har arbeidsgiver styringsrett innenfor visse rammer, jf ferieloven § 6 (1)

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakeren skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avviklingen av ekstraferie.

3.4 Ferieavvikling i forbindelse med sykdom

a) Når arbeidstaker blir syk før ferien

En arbeidstaker som blir syk før ferien tar til , kan etter ferieloven § 9 (1) på visse vilkår kreve ferien utsatt. Arbeidstaker må være helt arbeidsufør, dvs. 100 prosent sykmeldt. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring og ferien må kreves utsatt senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet opp. Dersom arbeidstaker krever ferien utsatt etter disse reglene, utsettes hele ferien.  

b) Arbeidstaker som blir syk i ferien

Blir arbeidstaker syk i ferien, kan vedkommende etter ferieloven § 9 (1) kreve ferien utsatt tilsvarende de feriedagene vedkommende har vært syk. Vilkåret er at arbeidstaker må ha vært syk i minst 6 virkedager sammenhengende og at vedkommende er helt arbeidsufør, dvs. 100% sykmeldt. Uførheten må dokumenteres med legeerklæring og må kreves utsatt uten ugrunnet opphold etter at arbeidet gjenopptas. 

3.5 Ferie ved ansettelse i ferieåret

Arbeidstaker som begynner i jobb før 1. oktober, har rett til full feriefritid det året vedkommende begynner. Arbeidstaker som begynner 1. oktober eller senere har rett på en uke ferie. Forutsetningen er at arbeidstaker ikke har avviklet ferien hos tidligere arbeidsgiver, ferieloven § 5 nr 3. Arbeidstaker kan bare kreve ferie tilsvarende det som ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. 

3.6 Bestemmelser som gjelder ansatte i samarbeidslandene

a) Ferielengde og avspasering

Ansatte i samarbeidslandene har, uansett oppgaver, ofte lange dager og ubekvem arbeidstid.  På grunn av arbeidets art må en derfor påregne perioder med større arbeidspress og lengre arbeidsdager, og arbeidstiden kan i visse perioder forskyves.  Både den ansatte og arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstiden i slike perioder ikke blir urimelig lang.

Utsendinger har i kraft av sin uavhengige stilling rett til en 6. friuke som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art (se punkt 2.2.3). Avspasering for reelt merarbeid tas ut underveis etter avtale med direktøren, og maks to uker avspasering kan tas i forbindelse med sommerferie.

I tillegg har en i Mali rett til en ekstra friuke på grunn av ekstreme klimatiske forhold.

Det tilstrebes en form for registrering av arbeidstid etter avtale med ledelsen i Norge. 

Planlegging av ferieavvikling skjer i forståelse med direktøren.  Ferieavvikling bør i hovedsak skje slik at en utnytter best mulig de klimatisk gode arbeidsperiodene i tjenestelandet. For ferieordninger ved hjemkomst ???

b) Avsparing ved hjemkomst

Alle ansatte har anledning til å spare en ferieuke eller avspaseringsuke årlig og overføre den til det året en avslutter tjenesten. Dette må meldes til direktøren hvert år.

Det året utsendingen avslutter sin tjeneste, kan en velge å ta ut all avspasering etter hjemkomst.  Avspaseringen må være tatt innen sluttdato.

c) 72 dagers regelen

Ansatte i samarbeidslandene kan ikke oppholde seg mer enn maks 72 dager i Norge i løpet av et år, uten at dette er avtalt med direktøren. Dette for å unngå at organisasjonen belastes med arbeidsgiveravgift.

3.4 Utbetaling av feriepenger

Feriepenger utbetales normalt i juni.  De som slutter i Normisjon, vil normalt få utbetalt feriepenger når ansettelsesforholdet opphør.

5. Referanser

Ferieloven

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01052013
Versjon: 001

Sist endret: