Fellesdel

Avviksmelding

5.8.1 Arbeidstidsbestemmelser - utsendinger

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.8.1

 

Arbeidstidsbestemmelser - utsendinger


Arbeidstidsbestemmelser - utsendinger

Ansatte i samarbeidslandene har, uansett oppgaver, ofte lange dager og ubekvem arbeidstid. På grunn av arbeidets art må en derfor påregne perioder med større arbeidspress og lengre arbeidsdager, og arbeidstiden kan i visse perioder forskyves. Både den ansatte og arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstiden i slike perioder ikke blir urimelig lang. Normisjons hovedregel for arbeidstid (se pkt.2.2.1. i Lønnsavtalen) gjelder for alle ansatte.

Utsendinger har i kraft av sin uavhengige stilling rett til en 6. friuke som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art (se punkt 2.2.3 i Lønnsavtalen). Avspasering for reelt merarbeid tas ut underveis etter avtale med direktøren, og maks to uker avspasering kan tas i forbindelse med sommerferie.

I tillegg har en i Mali rett til en ekstra friuke på grunn av ekstreme klimatiske forhold.

Det tilstrebes en form for registrering av arbeidstid etter avtale med ledelsen i Norge. 

Alle ansatte har anledning til å spare en ferieuke eller avspaseringsuke årlig og overføre den til det året en avslutter tjenesten. Dette må meldes til direktøren hvert år.

Planlegging av ferieavvikling skjer i forståelse med direktøren.  Ferieavvikling bør i hovedsak skje slik at en utnytter best mulig de klimatisk gode arbeidsperiodene i tjenestelandet. For ferieordninger ved hjemkomst, se pkt. 5.8.3 i kvalitetssystemet 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01052013
Versjon: 001

Sist endret: