Fellesdel

Avviksmelding

5.7.6 Tips til utfylling av selvangivelse

VEILEDER

kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.7.6 Selvangivelse

Tips til utfylling av selvangivelse

TIPS TIL UTFYLLING AV SELVANGIVELSE

Sjekk den ferdig utfylte selvangivelsen din nøye

Sjekk den ferdig utfylte selvangivelsen din nøye. Det er viktig at hver enkelt går igjennom tilsendt forslag til selvangivelse, for å sikre at denne blir riktig. Med grunnlag i erfaring fra tidligere år, er det lite sannsynlig at selvangivelsen kan godtas slik den kommer ferdig utfylt fra myndighetene.
Skatteoppgjøret er imidlertid en sak mellom myndighetene og den enkelte skatteyter, og Normisjon har liten mulighet til å engasjere seg i dette. Men veiledning og gode råd følger nedenfor.

1. Alle utsendinger som har et samlet arbeidsopphold i utlandet på mindre enn 12 måneders varighet og som ikke har til hensikt å utvide oppholdet utenlands, skatter til Norge på vanlig måte. Dersom man imidlertid arbeider i utlandet i mindre enn 12 måneder, men mer enn 183 dager og lokal skatt blir ilagt i henhold til skatteavtale med Norge, er det viktig at skjema RF 1147 (se nedenfor) fylles ut. For utsendinger som starter utenlandsarbeid eller har returnert til Norge, og som har arbeidet ute i deler av året (f.eks første halvår), er det viktig at skjemaer som nevnt nedenfor, blir korrekt utfylt. Lokal regnskapsansvarlig vil kunne oppgi betalt, lokal skatt for hver enkelt utsending, og det bør opplyses om dette beløpet i kommentarfeltet i selvangivelsen.

2. Utsendinger som i henhold til regelverket har oppholdt seg i utlandet gjennom hele kalenderåret, kan kreve nedsatt skatt for inntekt opptjent i utlandet. Minimum skatt er er 7,8 % folketrygdavgift. Dette betales gjennom forskuddstrekk i henhold til tilsendt skattekort.

A) For at skattemyndighetene skal kunne beregne skatteoppgjøret til den enkelte så korrekt som mulig, er det viktig at supplerende opplysninger gis sammen med selvangivelsen. Dette gjøres gjennom utfylling av skjemaer (RF 1147 og RF 1150) i tillegg til selve selvangivelsen. Disse skjemaene, med veiledninger, kan lastes ned fra Skatteetatens hjemmeside ved å følge lenke. 

B) Generelt sett anbefales det at både skjema RF 1147 og RF 1150 fylles ut og vedlegges selvangivelsen. Skattemyndighetene har plikt til å veilede omkring utfylling av disse og til å bruke den metode som er gunstigst for den enkelte. Det er for øvrig særlig viktig at alle aktuelle rubrikker fylles ut. Dersom felt blir stående åpne, kan man risikere at likningsmyndighetene ikke tar hensyn til det innsendte skjema. For å kunne fylle ut disse skjemaene korrekt, må man ha Lønns- og trekkoppgave fra Normisjon og det tilsendte utkast til selvangivelse fra skattemyndighetene foran seg. Videre anbefales supplerende informasjon i fritekstfeltet på selvangivelsen, i den grad disse opplysningene er relevante, som følger;

Jeg arbeider/har arbeidet som utsending for Normisjon, som er en privat misjonsorganisasjon i …………………………….. (land) fra og med ………………..…(utreisedato) til og med ……….…………………  (forventet avslutningsdato). I skatteåret xxxx var jeg på ferie i Norge fra og med……………. (dato) til og med………...…… (dato). Jeg har/har ikke (ta bort det som ikke passer) betalt skatt i …………….... (land), jfr. RF 1147. Jeg er medlem i Folketrygden, og avgiften betales til NAV Utland/ trekkes gjennom forskuddstrekket (stryk det som ikke passer).

Ved behov for ytterligere opplysninger, vennligst kontakt meg på følgende epost-adresse;…………………………………………….”

3. Så langt det er mulig, vil Hovedkontoret være behjelpelig med veiledning og praktisk hjelp, også når skatteoppgjøret foreligger. Opplysninger om lokalt betalt skatt, må innhentes hos lokal regnskapsfører. For øvrig henvises også til Skatteetaten og deres veiledningsplikt.

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
25.2.2016