Fellesdel

Avviksmelding

5.7.5 Skattemessige forhold

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.7.5 Skattemessige forhold

 Skattemessige forhold

SKATTEMESSIGE FORHOLD


Nedenfor følger de prinsipielle retningslinjer som gjelder i Normisjon og som arbeidstaker og arbeidsgiver må forholde seg til. 

1. Utsendinger med opphold i utlandet mindre enn 12 måneder

Disse behandles skatte- og avgiftsmessig som om de bodde i Norge, og det skattekortet arbeidstaker har bestilt fra skatteetaten brukes som basis for skattetrekk og innbetaling til lokalt likningskontor. Hver enkelt som skal reise ut må klargjøre dette med sitt lokale likningskontor. Disse vil ikke bli trukket 20% (se nedenfor), men vil bli trukket for husleie og evt. andre tjenester som Normisjon finansierer.

2. Utsendinger med opphold utenfor Norge i mer enn 12 måneder

Alle utsendinger trekkes 11% av brutto lønn i trygdeavgift til skatteetaten. Dette er et forskuddstrekk via skattekortet i elleve av årets måneder. Juni er trekkfri. I tillegg har de som oppholder seg utenfor Norge i mer enn 12 måneder et trekk på 20% til Normisjon i henhold til avtale. Bakgrunnen for dette trekket er følgende: 

    1. Misjonærer i samarbeidslandene skal ha omtrent samme gjennomsnittlige skattebelastning som de som jobber i Norge.

    2. Uavhengig av skattebelastning i det enkelte land, så skal alle misjonærer trekkes med samme prosentsats – en slags solidarisk skattlegging.

    3. 20% trekket skal i tillegg dekke bolig, telefon og evt. andre naturalytelser i samarbeidslandet. 

3. Trenger du nytt skattekort?

Den enkelte må selv bestille riktig skattekort fra skatteetaten, som Normisjon er forpliktet til å bruke. Normisjon henter dette elektronisk fra skatteetaten. Dersom man ser at det skattekortet man har ikke er korrekt, er det den enkelte som må ta kontakt med skatteetaten og be om endring. Dette er ikke noe som Normisjon har lov til å gjøre. Se pkt. 6 nedenfor, der ligger mal på et brev du kan sende til skattekontoret om å få endret skattekort. Malene inneholder alle opplysninger skattekontoret trenger for å endre ditt skattekort. Du fyller bare ut det som mangler, og erstatter "misjonsorganisasjon" med Normisjon. 
Det forutsettes at du har avklart din trygde- og skattemessige situasjon med lokalt skattekontor. Det er bare du som på individuell basis kan få slik avklaring. Normisjon vil ikke kunne gjøre det for den enkelte utsending. I denne sammenheng er det viktig at skattekontoret får alle relevante opplysninger (skjemaer) før utreise og ved innlevering av selvangivelse hvert år. Se også V-5.7.5 Tips til utfylling av selvangivelsen.
Vær oppmerksom på at opphold i Norge maksimalt kan utgjøre 72 dager pr. kalenderår, dersom man skal falle inn i denne gruppen.

4. Likningsoppgjør

Et likningsoppgjør er i utgangspunktet et forhold mellom den enkelte skattyter (utsending) og det lokale skattekontor. Men dersom Normisjon har betalt lokal skatt for utsendingen i det landet vedkommende bor i, angår oppgjøret også forholdet til Normisjon.

Selv om utsendingen ikke trekkes 20%, skal en allikevel kreve  redusert skatt på bakgrunn av innbetalt skatt i arbeidslandet (Kredittmetoden). Normisjon vil kunne gi dokumentasjon for hvor mye som er betalt inn av lokal skatt. Den skatt utsendingen får refundert når skatteoppgjøret kommer på grunn av Normisjons innbetalte skatt i arbeidslandet, skal da refunderes til Normisjon.

5. Forskuddsskatt

Forskuddsskatt for en skattyter skrives ut på grunnlag av forventet næringsinntekt i Norge (for eksempel husleieinntekt ved utleie av egen bolig) og har ingen ting med arbeidsforholdet i Normisjon å gjøre. Normisjon kan ikke påta seg noe ansvar for slik forskuddsskatt.

6. Oppgjørsordninger

Dersom en utsending opplever at det er problematisk eller vanskelig å håndtere de skattemessige spørsmål fra sitt tjenestested i samarbeidslandet, så bør man vurdere å ha en  kontaktperson i Norge som kan ta de nødvendige kontakter med skattekontor og andre myndigheter.

Der det er praktisk vanskelig for den enkelte utsending å foreta de nødvendige innbetalinger til lokal kommune, kan Normisjon være behjelpelig med dette. Avtale om trekk i lønn må da inngås.

Dersom en utsending opplever restskatt som en mener er feil, må den enkelte selv påklage dette til sitt lokale skattekontor.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Søknad om skattekort før utreise, mal

Søknad om skattekort under opphold ute, mal

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 003

Sist endret:
01112015