Fellesdel

Avviksmelding

5.7.2.1 Informasjon om indeksregulering av lønn og gjeldende indeks

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.7.2.1

 

Informasjon om Indeksregulering av lønn og gjeldende indeks

INFORMASJON OM INDEKSREGULERING AV LØNN OG GJELDENDE INDEKS

80% av lønnen indeksreguleres

Dere som er utsendinger får et fratrekk i lønnen fordi dere bor i et lavskostland. Det er bare 80 % av lønnen som indeksreguleres. Begrunnelsen for det er at utsendinger fra Norge vanligvis har noe av sin økonomi bundet opp i Norge, for eksempel studielån / huslån etc.

Indeksprosenten justeres to ganger i året

Indeksprosenten skal justeres to ganger i året, 1.april og 1.oktober, i tråd med FNs landindeks. FN har to indekser, og Normisjon velger den indeksen som ekskluderer huskostnader (renter, energi, avgifter, utstyr). Dette fordi det i utgangspunktet er arbeidsgiver som dekker kostnader til hus etc., mens den enkelte utsending trekkes i lønn for bruken av dette (gjennom 20% trekket). Mer om bakgrunnen for 20% trekket finner du under her: V-5.7.4 Skattemessige forhold.

Vi har  valgt å gjennomføre indeksendringen i etapper der hvor den slår negativt ut, ved å sette et tak på 3 prosentpoengs nedgang per justering. Dette for at justeringen ikke skal gi vesentlig utslag på den enkeltes økonomiske situasjon. I dokumentet under pkt. 6, ser du hva som er gjeldende indeks i de ulike landene.

Eventuelle spørsmål til utregningen kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef. 

Ordningen med indeks gjelder utsendinger som er ute mer enn 60 dager

Ordningen med landindeks trer i kraft idet utsendingen reiser ut i tjeneste for minimum 60 dager. Det trekkes indeks fra dagen etter avreise. Ved reising ut for for eksempel 45 dager, trekkes det ikke indeks for perioden.

Sommerferie i Norge er alltid uten indeks. Ved andre opphold i Norge på 14 dager eller mindre, trekkes det indeks. Indeks opphører etter 14 dager i Norge. Den enkelte utsending er selv ansvarlig for å melde fra til Internasjonal avdeling, med kopi til Personalavdelingen, om når de er på opphold Norge utover 14 dager og derfor ikke skal ha indeks. Dette må meldes i forkant av lønnsutbetaling for den aktuelle måned.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Indeks gjeldende fra 1.april 2020

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01122012
Versjon: 001

Sist endret:
20.11.2020