Fellesdel

Avviksmelding

5.7.2 Lønn og stillingsstørrelse

DOKUMENT

Kap 5. Internasjonal avdeling

D-5.7.2

 Lønn og stillingsstørrelse

LØNN OG STILLINGSSTØRRELSE

Generelt om Normisjons lønnspolitikk

Normisjon har som målsetting at de ansatte i organisasjonen skal sikres et lønnsnivå og en inntektsutvikling som er i samsvar med samfunnet for øvrig.

Normisjon har videre som målsetting at de ansatte skal erfare at organisasjonen har en enhetlig lønnspolitikk for hele organisasjonen, og at lønnsnivået skal være samordnet i en lønnsavtale for sentrale, regionale, lokale og internasjonale stillinger.

Lønnsnivået for den enkelte medarbeider fastsettes etter en samlet vurdering av stillingens art, ansvar, krav til utdanning og kvalifikasjoner, samt organisasjonens behov.  Kjønn eller privatøkonomiske forhold er irrelevant ved lønnsfastsettelse.

Lønnsinnplassering for utsendinger skjer etter de samme kriterier som for ansatte i Norge. Se mer om lønnsforhold i Kvalitetssystemets pkt 4. Lønn - og avtaleforhold.  Utsendinger plasseres i lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i, med fratrekk av landindeks for 80% av lønnen. Landindeks er et fratrekk i lønnen fordi man bor i lavkostnad, mer om dette under pkt 6.
  
Stillingsstørrelse:
Hovedregelen er at Normisjons utsendinger blir tilbudt 100% stilling, også der hvor det er ektepar som sendes ut. Arbeidsgiver skal likevel i samarbeid med den enkelte familie drøfte hva som er en hensiktsmessig stillingsstørrelse ut fra de behov som finnes lokalt i det enkelte land og ut fra familiens behov, for eksempel i forhold til å ta seg av egne barn. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

D-4.1.3 Lønnsavtale i Normisjon

D-5.7.2.1 Informasjon om indeksregulering av lønn og gjeldende indeks.

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: