Fellesdel

Avviksmelding

5.10.3 Refusjon av medisinske utgifter

Dokument

Kap 5 Internasjonal avdeling


D-5.10.3

 Refusjon av medisinske utgifter

REFUSJON AV MEDISINSKE UTGIFTER

Søknad om refusjon av utgifter til sykebehandling gjennom NAV Utland sendes via direktøren for attestasjon. Forsikring for utestasjonerte dekker dokumenterte merutgifter som skyldes at forsikrede blir uventet akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved reise- og oppholdsutgifter, syketransport, hjemtransport og returreise.

Egenandelen knyttet til nødvendig behandling i utlandet, dekkes av Normisjon. Egenandel for behandling som ikke haster og kan utsettes til opphold i Norge, refunderes ikke.

Utgifter til forebygging og behandling av troperelaterte sykdommer dekkes av Normisjon, se pkt. D-5.10.5 (Lønnsavtalen 6.2.4.3).

Utgifter i forbindelse med skader/ulykker i jobbsammenheng søkes dekket gjennom Normisjons kollektive ulykkesforsikring og/eller forsikringen for utestasjonerte.

Frist for søknad om refusjon av utgifter til sykebehandling er seks måneder etter kvitteringens dato.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
1.3.2016