Fellesdel

Avviksmelding

5.5.1 Ansvarsfordeling mellom utsending og arbeidsgiver i forhold til medlemskap i NAV

DOKUMENT

Kap 5 Internasjonal avdeling

D-5.5.1

Ansvarsfordeling mellom utsending og arbeidsgiver i forhold til medlemskap i NAV

ANSVARSFORDELING MELLOM UTSENDING OG ARBEIDSGIVER I FORHOLD TIL MEDLEMSKAP I NAV 

A. Arbeidstaker/misjonærens ansvar:

1. Undersøke om vilkårene er oppfylt for medlemskap under arbeid i utlandet, før ansettelse.

Forutsetninger:
- medlem i folketrygden 3 hele kalenderår av de siste 5 år
- lovlig opphold i Norge (spesielt for utenlandske statsborgere)
- pliktig medlemsskap uten søknad gjelder ved kortidsopphold under 12 mndr, men bare en gang
Har man vært i utlandet på korttidsopphold tidligere, må det søkes om frivillig medlemskap.

2. Søke Nav Internasjonalt om frivillig medlemskap, senest 4 mndr før utreise.

3. Melde fra til NAV om endringer, f eks  ved hjemmeopphold over 12 mndr, og sende ny søknad ved evt ny utreise. Også melde fra til NAV dersom en reiser til et annet land for å oppholde seg der over lengre tid.

4. Levere skattekort, slik at trygdeavgiftene blir betalt

B. Arbeidsgiver/Normisjons ansvar:

1. Informere om
- at medlemskap i folketrygden er et vilkår for misjonærer i Normisjon
- at misjonæren selv har ansvaret for sitt medlemskap i folketrygden jfr pkt A,1- 4.

2. Attestere/bekrefte ansettelsesforholdet, på søknad om medlemskap og søknad om utgiftsdekning.

3. Trekke skatt, slik at trygdeavgiften blir betalt

4. Ha arbeidsavtale som tydeliggjør ansvaret

 

 

 

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
14.03.2017