Fellesdel

Avviksmelding

5.5.2 Veileder for frivillig medlemskap i folketrygden (NAV) med link til skjema

VEILEDER

Kap 5. Internasjonal avdeling

V-5.5.2

Veileder for frivillig medlemskap i folketrygden 

VEILEDER FOR FRIVILLIG MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN

Pliktig medlemskap

Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer av folketrygden, jf. Folketrygdlovens
§ 2-1.

Frivillig medlemskap

Alle utsendinger har ansvar for å søke frivillig medlemskap i folketryden gjennom NAV Internasjonalt før utreise (må gjøres før en reiser til utlandet på språkstudium). Søknadsskjema fylles ut av utsendingen selv og sendes via arbeidsgiver (personalavdelingen) for attestasjon. Saksbehandlingen hos NAV Internasjonalt er lang, derfor må dette gjøres i god tid før utreise, senest 3 måneder.

Det er utsendingens eget ansvar at medlemskapet i folketrygden er i orden.  Betingelsen for å søke frivillig medlemskap ved opphold i utlandet, er at en har hatt pliktig medlemskap i tre hele kalenderår i løpet av de siste fem årene før utreise (Folketrygdloven § 2-8 a). Det er ingen garanti at medlemskapet er i orden selv om man er norsk statsborger og betaler trygdeavgift.  Rett til barnetrygd betinger at begge foreldrene er medlem av folketrygden (Barnetrygdloven
§ 5). 

Mange pensjonsordninger og forsikringsordninger avhenger av medlemskap i folketrygden, for eksempel
1. Normisjons kollektive pensjonsforsikring i DNB
2. Statens pensjonskasse

Normisjons kollektive reiseforsikring i KNIF/Normisjons yrkesskadeforsikring/KNIF er ikke avhengig av medlemskap i folketrygden.

Ved korttidsoppdrag: I folketrygdlovens § 2-1 fjerde ledd står det: Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her.  Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende  skal oppholde seg eller har oppholdt seg  i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år.  Hvis man tar oppdrag/reiser for å oppholde seg i utlandet lenger enn 6 måneder, må det tas kontakt med NAV for å avklare rett til medlemskap.

Volontører: Volontører trenger ikke søke om frivillig medlemskap, så fremt oppholdet ikke er ment å vare under 12 måneder og en ikke mottar lønn. Se brev fra NAV her.

Ved hjemreise: Når man reiser hjem i den hensikt å bo i Norge i minst 12 måneder, blir man pliktige medlemmer i folketrygden fra innreisedato (Folketrygdloven § 2-1, første ledd).  Utsendingen må selv melde fra til NAV om hjemkomsttidspunktet.  Når/hvis man da skal reise utenlands igjen, må man ta kontakt med NAV Internasjonalt for å sjekke om det gamle vedtaket om frivillig medlemskap fortsatt er gyldig.

5. Referanser

Folketrygdloven kapittel 2 Medlemskap

6. Vedlegg

Lenke til søknadsskjema om frivillig medlemskap i NAV

V.5.5.2.1 Veileder for utfylling av skjema

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
06.09.16