Fellesdel

Avviksmelding

5.16.3 Retningslinjer for håndtering av en gisselsituasjon

DOKUMENT

Kap 5 Internasjonal avdeling

D-5.16.3

 

 Retningslinjer for håndtering av en gisselsituasjon

Retningslinjer for håndtering av en gisselsituasjon

Innledning

Normisjon har arbeid i flere land der det kan være en fare for gisseltaking. Det er derfor viktig å ha vedtatte retningslinjer for hvordan Normisjon forholder seg i slike situasjoner på et overordnet plan. Mer detaljerte og konkrete prosedyrer finnes i landenes egne beredskapsplaner. Dokumentet «Beredskapsplan i forbindelse med kriser i et samarbeidsland» gjelder i alle krisesituasjoner, også når det gjelder kidnapping.

Overordnet sikkerhetsprosedyre

Det er generelt et ledelsesansvar å sørge for:
1. at det foreligger en oppdatert risikovurdering for området ansatte og andre medarbeidere oppholder seg eller reiser i,
2. at konkrete tiltak er iverksatt for å redusere risikoen påvist i risikovurderingen, og
3. at våre ansatte/medarbeidere er informert om risikoen og trent til å håndtere den adekvat.

Definisjon

En gisselsituasjon i Normisjon har oppstått når ansatte i Normisjon eller andre som Normisjon har et ansvar for, ulovlig blir anholdt og/eller bortført mot sin vilje, og Normisjon eller Normisjons utsendinger mottar krav som må oppfylles for at gisselet ikke skal bli skadet eller miste livet. Dette kan være krav om utbetaling av løsepenger, politiske krav, m.m.

Policy

1. Normisjon er opptatt av sikkerheten til alle ansatte og deres familier, og vi vil gjøre vårt beste for å minimere risikosituasjoner.

2. Normisjon betaler ikke løsepenger, verken for norsk ansatte eller lokalt ansatte, og det gjør heller ikke den norske stat. Normisjon vil imidlertid i samarbeid med relevante myndigheter gjøre sitt ytterste for å få satt fri gisler i et scenario med kidnapping. 

3. En ansvarsgruppe, sammensatt og ledet av generalsekretæren, er ansvarlig for håndtering av gisselsituasjoner fra Normisjons side.

4. Ansvarsgruppa er ansvarlig for å kontakte nødvendige instanser og vil samarbeide tett med dem som har ansvaret i forhandlingssituasjoner. Normisjons ansatte skal ikke under noen omstendigheter selv kontakte eller forhandle med gisseltakere.

5. Familien til gisselet skal bringes i sikkerhet og tas hånd om. De skal ikke delta i forhandlingene, men skal holdes tett orientert om situasjonen.  

6. Når en eventuell gisselsituasjon er avsluttet, skal ansvarsgruppa i samarbeid med direktøren sikre at debrifing, traumebearbeiding, førstehjelp og reintegreringsprosesser blir initiert og gjennomført.  

Ansvarslinjer

Generalsekretæren som har det overordnede ansvaret for sikkerheten i Normisjon, er ansvarlig for håndteringen av gisselsituasjoner. Hvis situasjonen gjelder generalsekretæren eller generalsekretærens familie, vil generalsekretærens stedfortreder overta ansvaret.

Ansvarsgruppa, under generalsekretærens ledelse, er ansvarlig for at forhandlingene med gisseltakerne finner sted, for kontakten med andre instanser som lokale myndigheter, ambassader og Utenriksdepartementet. Gruppa er også ansvarlig for all kommunikasjon med media, inklusive sosiale medier, samt informasjonen til pårørende og til resten av organisasjonen.

Internasjonal leder er ansvarlig for at feltet har en beredskapsplan som inneholder prosedyrer for håndteringen av gisselsituasjoner.

Direktøren i samarbeidslandet er ansvarlig for at landets beredskapsplan er oppdatert og blir gjennomgått jevnlig med alle utsendinger og lokalt ansatte.

Alle utsendingene er ansvarlig for å holde seg oppdatert på landets beredskapsplan og sikkerhetsrutiner. De er også ansvarlige for ikke å utsette seg for steder og situasjoner som er forbundet med unødvendig risiko (jf. landets sikkerhetsrutiner). Alle som reiser til risikoutsatte områder skal registrere seg på Utenriksdepartementets side: www.reiseregistrering.no.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01032016
Versjon: 001

Sist endret: