Fellesdel

Avviksmelding

5.2.1 Gangen i rekrutteringsprosessen

PROSEDYRE

Kap.5 Internasjonal avdeling

P-5.2.1

Gangen i rekrutteringsprosessen

GANGEN I REKRUTTERINGSPROSESSEN

1. Hensikt og omfang

Å sikre en profesjonell rekrutteringsprosess, slik at den enkelte søker blir møtt og behandlet på en god og forsvarlig måte, og prosessen resulterer i at personer med riktig kompetanse og nødvendige personlige forutsetninger blir rekruttert til de enkelte stillinger.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Leder i Internasjonal avdeling er ansvarlig for at prosedyren er kjent for ansatte i linjen.
Ansvarlige for rekrutteringsprosessen skal følge prosedyren.

3. Beskrivelse av prosessen

Det er to ulike veier til ansettelse som misjonær. Noen kommer først til hovedkontoret og ber om en uformell prat for å sondere muligheten for en misjonærtjeneste, uten at de har en klar tanke om tidspunkt eller land. Andre søker på en konkret stilling. I det følgende beskrives de to ulike veiene:

3.1 Uformell henvendelse

a. En i fra Internasjonal avdeling møter de som har henvendt seg til en uformell prat, sammen med personalkonsulenten.
b. Ulike alternativer drøftes, og avhengig av hva som er aktuelt, beskrives mulige veier videre, på kort eller lang sikt.
c. Dersom en tjeneste er aktuelt ut fra en konkret ledig stilling, bes de om å sende en søknad til denne stillingen.
d. Intervju avtales. Her deltar normalt rekrutteringsansvarlig, internasjonal leder og personalleder. Deretter følger prosessen videre beskrivelse fra 3.2 d-h.

3.2 Ved utlysning av stilling

a. Stilling utlyses i pressen (primært i Vårt Land og Dagen), samt internt på Normisjons hjemmeside. 
b. Søknad med CV sendes normalt på epost. Noen velger å komme oppom kontoret til en prat.
c. Søker blir innkalt til første intervju. Normalt deltar rekrutteringsansvarlig, internasjonal leder og personalleder.
d. Dersom videre prosess er aktuell, bes søker fylle ut Normisjons søknadsskjema og oppgi navn på referansepersoner.
e. Om nødvendig, innkaller rekrutteringsansvarlig til oppfølgingsintervju.
f. Internasjonal avdeling avtaler tid for screeningsamtale på Sjelesorginsituttet på Modum. Normisjon v/Internasjonal avdeling sender utfylte søknadsskjemaer og referanseuttalelser til Sjelesorginstituttet på forhånd.
g. Søker legger fram tilfredsstillende helseattest.
h. Dersom Sjelesorginstituttet anbefaler utreise, går innstilling om ansettelse til Landsstyret.
i. Søker sender søknadskjema til GUS.
j. Det avklares behov for barnehageplass/skoleplass i Trondheim.

For aktuelle hjelpemidler i rekrutteringsprosessen, se Personal V-4.3.1.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
01.09.2016