Fellesdel

Avviksmelding

4.11.1.4 Fortsettelseforsikring Gruppeliv og Uførekapital m/vedlegg

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.11.1.4

Fortsettelseforsikring for Gruppeliv og Uførekapital
m/vedlegg 

De aktuelle skjemaene liggertil nedlastning under pkt. 6.

FORTSETTELSESFORSIKRING GRUPPELIV OG UFØREKAPITAL

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte får tilbud om fortsettelsesforsikring når de slutter.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren 
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Normisjon er forpliktet til å tilby alle ansatte fortsettelsesforsikring i følge Lov om forsikringsavtaler § 19-6 og 19-7.

3.1 Den ansattes rettigheter

Dersom den ansatte har vært forsikret i kollektiv Gruppelivsforsikring (dødsrisiko) og/eller Uførekapital, har den ansatte rett til å tegne tilsvarende individuell dødsrisiko-/uførekapital forsikring uten at ny helseerklæring må gis når vedkommende trer ut av ordningen.

3.2 Når trer den ansatte ut av ordningen?

Den ansatte trer ut av forsikringsordningen når vedkommende fratrer sin stilling av annen grunn enn alder. Vedkommende trer videre ut av forsikringsordningen dersom denne opphører, for eksempel ved at forsikringsordningen sies opp.  Forsikringsdekningen opphører to - 2 måneder etter den dagen vedkommende trer ut av forsikringsordningen.

3.3. Prosedyre

Linjeleder har ansvar for å gi den som slutter tilbud om fortsettelelsesforsikring. Dersom vedkommende takker nei, skal linjeleder få underskrift på at vedkommende har fått tilbudet, se vedlegg. Dette skal gis til personalavdelingen i undertegnet stand.

Dersom den ansatte som slutter ønsker å benytte seg av adgangen til å tegne individuell dødsrisiko-/uførekapital forsikring, må vedkommende underrette KNIF Trygghet Forsikring AS (KTF) om dette innen seks - 6 måneder etter at forsikringsdekningen opphørte. KTF vil så sende vedkommende et tilbud på individuell fortsettelsesforsikring.  KTF underrettes ved at den ansatte sender Skjema for Fortsettelsesforsikring (vedlegg under pkt 6) i ferdig utfylt stand til:

KNIF TRYGGHET FORSIKRING A/S
Møllergata 39, 0179 Oslo eller sender til
e-post: post@kniftrygghet.no  Tlf.nr til KNIF er 23 68 39 00.

5. Referanser

Lov om forsikringsavtaler §19-6 og 19-7

 

6. Vedlegg

Skjema for Fortsettelsesforsikring.doc

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

13.09.21