Fellesdel

Avviksmelding

4.11.2 Opphør av arbeidsforhold på grunn av oppnådd aldersgrense

PROSEDYRE

Kap 4

P-4.11.2

 Opphør av arbeidsforhold på grunn av oppnådd aldersgrense

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD PÅ GRUNN AV OPPNÅDD ALDERSGRENSE

 

1. Hensikt/omfang

Å sikre at arbeidsgiver kjenner hvilke prosedyrer som gjelder ved overgang til pensjonsalder.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Alle linjeledere med personalansvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1. Arbeidsmiljølovens bestemmelser

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker har rett til å arbeide frem til fylte 72 år. Loven åpner for at en fortsatt kan ha en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, på visse betingelser:

- aldersgrense må være kjent for alle ansatte
- den må praktiseres konsekvent
- bedriften må ha en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Normisjons landsstyre har etter drøfting med Nor-Maf vedtatt at den øvre aldersgrensen i Normisjon skal være 70 år. Det betyr at ingen kan arbeide etter vanlige ansettelsesregler lenger enn til fylte 70 år, og at dette må praktiseres konsekvent. 

3.2 Skriftlig varsel om fratreden 6 måneder før fylte 70 år

Arbeidsgiver må varsle arbeidstaker skriftlig 6 måneder før om at arbeidsforholdet opphører når den ansatte fyller 70 år. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varselet er kommet fram til arbeidstakeren.
Det er ikke er nødvendig å gi oppsigelse for at arbeidsforhold skal opphøre på grunn av oppnådd aldersgrense.  Det holder med skriftlig varsel, se mal til brev, pkt M-4.11.2.2.

Arbeidstaker kan respondere muntlig. 

3.3 Informasjon tre måneder før fylte 67 år

I Normisjon ønsker mange å gå av med pensjon ved fylte 67 år.  Arbeidsgiver skal derfor senest 3 måneder før arbeidstaker fyller 67 år, sende ut et informasjonsbrev om retten til å stå i arbeid til fylte 70 år, og be om en tilbakemelding på hva arbeidstaker ønsker, se mal til brev, pkt M-4.11.2.1. Den ansatte er ikke forpliktet til å gi en slik tilbakemelding, hvis vedkommende ikke har bestemt seg.

3.4 Forberedende samtale

Arbeidsgiver skal forut for at varsel gis, så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale.  I en slik avslutningssamtale kan partene drøfte hvorvidt arbeidstaker skal slutte eller eventuelt fortsette i arbeid etter at aldersgrensen er passert.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

11.11.2016