Fellesdel

Avviksmelding

4.11.4 Regler for suspensjon med mal for brev om suspensjon

PROSEDYRE

Kap 4

Personal

P-4.11.4

 

Regler for suspensjon med mal for brev om suspensjon

Brevet kan lastes ned i word-format under pkt.6.

REGLER FOR SUSPENSJON MED MAL FOR BREV OM SUSPENSJON

1. Hensikt og omfang

Å sikre at arbeidsgiver følger lovverkets regler for suspensjon

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Arbeidsgivere er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse  

I henhold til arbeidsmiljølovens § 15-13 har arbeidsgiver anledning til å suspendere arbeidstaker dersom det er grunn til å anta at han eller hun har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter arbeidsmiljølovensl § 15-14 (1).  Å suspendere vil si at arbeidstaker fratrer arbeidsforholdet, men opprettholder full lønn mens saken undersøkes. 

En forutsetning for suspensjon er at virksomhetens behov tilsier det og det må vurderes fortløpende om et slikt behov er til stede.  Suspensjon utover tre måneder kan bare skje i helt spesielle tilfeller.  Suspensjon vil spesielt være aktuelt i forbindelse med at arbeidsgiver foretar undersøkelser vedrørende mistanke om økonomiske misligheter eller annen etisk klandreverdig atferd fra en ansatts side.

Et alternativ til suspensjon er å gi den ansatte pålagt permisjon med lønn. Det vil oppleves mindre dramatisk, og skal brukes dersom en ikke er sikker på at det forhold som undersøkes gir grunn til avskjed etter arbeidsmiljøloven.

Suspensjon kan ikke brukes for å avhjelpe en situasjon der det er ubehagelig at den ansatte møter på jobb i oppsigelsestiden. Den ansatte har som utgangspunkt rett til å utføre arbeid også i oppsigelsestiden, jf. pkt. 5.1.

Dersom arbeidsgiver ønsker å suspendere en arbeidstaker, gjelder de vanlige saksbehandlingene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 så langt de passer. Det betyr at eventuell suspensjon skal drøftes med arbeidstaker og tillitsvalgt på forhånd, suspensjon skal skje skriftlig og inneholde visse fastsatte formkrav, og arbeidsgiver kan bli erstatningsberettiget dersom suspensjon foretas på urettmessig grunnlag.

Se vedlagt ferdig formulert brev om suspensjon i pkt. 6.

4. Kontroll

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 15-13

6. Vedlegg

Brev om suspensjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01082012
Versjon: 001

Sist endret: