Fellesdel

Avviksmelding

4.11.6 Permittering, med mal for varsel om avskjed

PROSEDYRE

Kap 4

P-4.11.6

 

Permittering, med mal for varsel om avskjed

PERMITTERING MED VEDLAGT SKJEMA

1. Hensikt/omfang

Å sikre at organisasjonen følger aktuelt lovverk dersom permittering er nødvendig

2. Ansvar

Administrasjonssjef er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hva er permittering?

Permittering innebærer at en arbeidstaker midlertidig blir fritatt for arbeidsplikt helt eller delvis, og at arbeidsgiveren i en periode midlertidig kan bli løst fra lønnsplikten. Det formelle ansettelsesforholdet består i hele perioden, med den konsekvens at arbeids- og lønnsplikten gjeninntrer når permitteringen opphører. Permittering kan og bør avtales mellom partene, men arbeidsgiver kan om nødvendig ensidig beslutte at arbeidstaker skal permitteres.

3.2 Når er permittering aktuelt?

Permittering kan brukes for å løse forbigående økonomiske problemer. Er det imidlertid behov for en varig kostnadsreduksjon, bør arbeidsgiver heller si opp de arbeidstakerne som er overtallige som følge av driftsinnskrenkningen.

3.3 Viktige overveielser

Før det fattes vedtak om permittering og omfanget fastlegges, bør  arbeidsgiver analysere situasjonen som er oppstått som fremtvinger permittering; Hva her skjedd, hvorfor er det blitt slik, og hvordan kan dette løses? Er det midlertidige vanskeligheter som ser ut til å kunne bedre seg i rimelig nær fremtid eller er situasjonen permanent?

Så lenge det er muligheter for at virksomheten vil kunne sysselsette samtlige ansatte før akseptabel permitteringstid opphører, bør man vurdere permittering i stedet for oppsigelser. Står virksomheten overfor en langvarig eller permanent vanskelig situasjon, kan det være riktigere å si opp overtallige arbeidstakere uten først å permittere disse. Denne vurderingen må for øvrig også gjøres løpende når virksomheten har permitterte arbeidstakere. 

3.4 Konferere med tillitsvalgt

Før det gis varsel om permittering, skal det konfereres med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte har krav på å få en redegjørelse for bakgrunnen for permitteringsbehovet og det omfang permitteringen antas å ville ha. De tillitsvalgte skal gis anledning til å fremføre sine synspunkter. Fristen for iverksettelse av permitteringene på normalt 14 dager begynner ikke å løpe før etter at konferanse er gjennomført. Fra konferansen med de tillitsvalgte skal det settes opp en protokoll som undertegnes av begge parter.

Etter at arbeidsgiver har konferert med de tillitsvalgte og hørt deres synspunkter, er det arbeidsgiveren som treffer den endelige beslutningen om permittering skal gjennomføres.

3.5 Utvelgelse

I utgangspunktet gjelder ansiennitetsprinsippet, dvs at den eller de som ble ansatt sist skal permitteres først. Ansiennitet kan bare fravikes dersom det foreligger "saklig grunn". Som eksempler på forhold som kan gi saklig grunn til å fravike ansiennitetsprinsippet kan nevnes forskjeller mht. utdannelse, dyktighet, og sammensetningen av den gjenværende bemanning. Ifølge Arbeidsretten kan det også tas hensyn til sosiale forhold og virksomhetens økonomiske situasjon og behov. Vurderingen blir omtrent som ved oppsigelse pga. driftsinnskrenkning/rasjonalisering.

Ved vurderingen av hvem som skal permitteres skal det dessuten legges vekt på de spesielle oppgavene arbeidstakerne har i virksomheten. Virksomheten har rett til å sikre fortsatt forsvarlig drift til tross for permittering slik at for eksempel nøkkelpersoner kan beholdes uavhengig av eventuell ansiennitet. Videre skal det legges vekt på å beholde et fungerende tillitsvalgtapparat. 

3.6 Permitteringsvarsel

Ved permittering skal det gis 14 dagers skriftlig varsel til den enkelte arbeidstaker, regnet fra arbeidstidens slutt den dag varselet gis. Som nevnt begynner fristen imidlertid først å løpe etter at det er holdt konferanse med de tillitsvalgte.

3.7 Permitteringsvarselets form

Permitteringsvarselet skal inneholde:

* Permitteringstidens sannsynlige lengde. Hvis dette ikke er mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen en måned, og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om noe annet. Det skal herunder fortsatt vurderes om vilkårene for permittering er tilstede, eller om det må gjennomføres oppsigelser.

* Fra hvilken dato permitteringen skal iverksettes. Tidspunktet for iverksettelsen skal være en ubetinget iverksettelsesmeddelelse. Man kan m.a.o. ikke formulere seg slik at "vi planlegger" eller "man må regne med". 

* Hvilke arbeidstakere som vil bli berørt av permitteringen (så langt dette er mulig).

Se mal for permitteringsvarsel, under vedlegg 6.

3.8 Iverksettelse

Iverksettelse av permittering skjer etter utløpet av varslingsfristen. Hvis virksomheten iverksetter permittering uten å overholde varslingsfristene, må den betale arbeidstakeren vanlig fortjeneste (lønn) til varslingsfristen utløper.

3.9 Permitteringsbevis

Arbeidstaker som er permittert, skal få skriftlig permitteringsbevis fra bedriften. Permitteringsbeviset skal inneholde begrunnelsen for permitteringen og permitteringstidens sannsynlige lengde. Et ubetinget skriftlig varsel som oppfyller vilkårene som nevnt foran, gjelder som gyldig permitteringsbevis. Hvis man benytter skjema under vedlegg 6, til permitteringsvarsel med en påtegning om at permitteringen er gjennomført, vil det kunne fungere som permitteringsbevis.

3.10 Konsekvenser av permittering

En arbeidsgiver som har permitterte arbeidstakere, har plikt til å innkalle de permitterte dersom det likevel skulle bli behov for arbeidskraft, selv i korte perioder. Arbeidstakerne har i slike tilfeller plikt til å møte på arbeid.

Arbeidstaker har rett til lønn under varslingsperioden, samt under arbeidsgiverperioden. Etter varslingsperioden og arbeidsgiverperioden har permitterte arbeidstakere etter folketrygdlovens bestemmelser rett til arbeidsledighetstrygd. Det er imidlertid nærmere vilkår knyttet til trygden. Den enkelte arbeidstaker vil kunne få orientering om dette ved henvendelse til sitt lokale arbeidskontor, og bør oppfordres til å melde seg ledig på arbeidskontoret så raskt som mulig.

3.11 Oppsigelse under permittering

Arbeidsmiljøloven § 15-3, nr. 9, som inneholder en 14 dagers oppsigelsesfrist, lyder som følger:

"Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager, regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven her eller avtale".

Når man sier opp en permittert arbeidstaker, gjelder de alminnelige regler om oppsigelse. Arbeidstakeren har både rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden og motta lønn i denne perioden og skal gjeninntre i stillingen umiddelbart etter at oppsigelsen er mottatt.  Det kan derfor være fornuftig å vente med å gi oppsigelse til slutten av en måned til en som er permittert.

3.12 Avbrudd av permitteringstiden

Får arbeidsgiver et midlertidig behov for arbeidskraft under permitteringen, for eksempel fordi han får en ny ordre eller p.g.a. sykefravær, kan han ta inn den permitterte midlertidig i inntil 6 uker uten at den opprinnelige permitteringen avbrytes (ved inntak p.g.a. sykefravær kan perioden være lenger). Arbeidstaker som tas tilbake i arbeid, har krav på lønn på vanlig måte. Når behovet ikke lenger er tilstede går han/hun tilbake på dagpenger uten at det påløper noen ventetid for dagpenger for den permitterte eller arbeidsgiverperiode for virksomheten.

Dersom en permittert ansatt tas inn i arbeid i mer enn 6 uker avbrytes permitteringsperioden og det påløper ny arbeidsgiverperiode for virksomheten.

3.13 Varsel til NAV

Varsel til NAV skal gis dersom virksomheten vurderer permittering av minst 10 ansatte, jf. arbeidsmarkedsloven § 8. Se skjema i vedlegg 6.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal, permitteringsvarsel til ansatt

Skjema, varsel til NAV

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: