Fellesdel

Avviksmelding

4.11.5 Prosedyre for avskjed, med mal for avskjedsbrev

PROSEDYRE

Kap 4

P-4.11.5

 

Prosedyre for avskjed, med mal for avskjedsbrev

Brev kan lastes ned i word-format under pkt. 6.

PROSEDYRE FOR AVSKJED, MED MAL FOR AVSKJEDSBREV

1. Hensikt og omfang

Å sikre at organisasjonen følger aktuelt lovverk dersom det er aktuelt med avskjed

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Arbeidsgivere er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1. Rettmessig grunnlag for avskjed

Avskjed er heving av arbeidsavtalen. For at avskjed kan bli benyttet, må det foreligge grovt
pliktbrudd eller vesentlig mislighold fra arbeidstakers side. Avskjed betyr at arbeidsforholdet
opphører med øyeblikkelig virkning. Eksempler på grunn til avskjed kan være 
- ordrenekt fra arbeidsgiver 
- kommer for sent på jobb til tross for gjentatte og skriftlig advarsler
- nyting av rusmidler på arbeidsstedet, eller møte opp i beruset tilstand
- gjentatte ganger forstyrre ordenen på arbeidsstedet
- oppfører seg på en måte som kan føre med seg fare for folks liv og helse eller større  ødegginger av gods
- ved utilbørlig atferd i eller utenfor stillingen viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (formulering fra Tjenestemannsloven)

3.2 Saksbehandlingsregler

Før avskjed finner sted, skal den som har myndighet til avskjedigelse drøfte årsaken til avskjeden med arbeidstaker (jf. Aml. 15.1) og konferere med arbeidstakers tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker dette, jf. Aml §15-14 (2).

3.3 Formkrav ved avskjed

Melding om avskjedigelse skal gis skriftlig og inneholde følgende opplysninger:
- Retten til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver om avskjedens saklighet
- Frist for å kreve forhandlinger
- Frister for å reise søksmål
- Opplysninger om hvem som kan saksøkes dersom den avskjedigede vil forfølge avskjeden rettslig

Bruk formriktig avskjedsbrev, som ligger i 6.vedlegg: Mal for avskjedsbrev.

Bevisbyrden ved avskjed ligger som ved oppsigelse hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver må i hvert tilfelle vurdere nøye om oppsigelse ville vært tilstrekkelig reaksjonsform.

Arbeidstaker her ikke rett til å stå i stillingen under sakens behandling ved en
eventuell tvist.

4. Kontroll

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for avskjedsbrev

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: