Fellesdel

Avviksmelding

4.11.3.4 Mal på brev om oppsigelse

MAL

Kap 4 Personal

M-4.11.3.4

 Mal på brev om oppsigelse

Brevet kan lastes ned i word-format under pkt. 6.

MAL PÅ BREV OM OPPSIGELSE

Arbeidstakers navn:

Arbeidstakers adresse:

Du sies med dette opp fra din stilling i ...... med virkning fra ....   (dato). Du har 3 måneders oppsigelsestid, og dato for fratreden blir da ....

Årsaken til oppsigelsen er:

(Arbeidstaker har ikke krav på å få oppgitt grunnen med mindre vedkommende ber om det) 

Etter arbeidsmiljøloven plikter vi å opplyse om følgende:

Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at oppsigelsen er ulovlig og/eller vil kreve erstatning som følge av dette, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver og reise søksmål, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) §§ 17-3 og 17-4. Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger, må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning.
 
Dersom forhandlinger ikke er holdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Dersom arbeidstaker bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder fra forhandlingenes avslutning. Er forhandlinger ikke holdt, regnes fristen på seks måneder fra oppsigelsen fant sted. Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i § 15-7, følger det av aml. § 15-11 at arbeidstaker kan fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter § 17-3. Retten til å fortsette i stilling etter aml. § 15-11 gjelder dersom søksmål reises innen utløpet av oppsigelsesfristen og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning, eller fra oppsigelsen fant sted. Det samme gjelder hvis arbeidstaker innen oppsigelsesfristens utløp skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen. Prøvetidsansatte har ikke rett til å stå i stilling.
 
Skyldes oppsigelsen virksomhetens forhold, vil arbeidstaker i inntil ett år etter utløpet av oppsigelses­tiden ha fortrinnsrett til ny ansettelse ved ledig stilling. Dette forutsetter at det er en stilling arbeids­taker er kvalifisert for og at arbeidstaker har vært ansatt minst tolv måneder de siste to årene før utløpet av oppsigelsestiden. Det vises for øvrig til aml. § 14-2.
 
 
Arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist er      (Normisjon .... v/arbeidsgivers navn)
 
                                                                           

 

Med hilsen

Arbeidsgivers underskrift      

_____________________                                Dato for mottakelse av oppsigelsen

(kun ved personlig overlevering)

Sted/dato:________________

Arbeidstakers underskrift

                                                                      ________________________

 

  

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Brev om oppsigelse

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
03.1.19