Fellesdel

Avviksmelding

4.11.1 Oppsigelse - når den ansatte sier opp

PROSEDYRE

Kap 4

Personal

P-4.11.1

 Oppsigelse - når den ansatte sier opp

OPPSIGELSE - NÅR DEN ANSATTE SIER OPP 

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med hva slags oppsigelsestid og prosedyre som gjelder hvis en vil si opp sin stilling

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Ansatte som vil si opp sin stilling, må gjøre dette skriftlig.

Oppsigelsen løper fra den 1. i måneden, om ikke annet blir avtalt.

Normal oppsigelsestid er tre måneder og skal være fastsatt i arbeidsavtalen.

Etter at en oppsigelse er gitt, kan partene ved avtale bli enige om en oppsigelsestid som avviker fra arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller det som er fastsatt i  arbeidsavtalen.

Ansatte som slutter, skal få en sluttattest, se 6.Vedlegg, P-4.11.1.2.

Nærmeste overordnet skal gjennomføre en avslutningssamtale med den som slutter, se 6.Vedlegg, M-4.11.1.3.

En person kan ikke si opp deler av sin stilling. Hvis en for eksempel er ansatt i 50% stilling, kan en ikke si opp 30% av stillingen. Men arbeidsgiver kan selvsagt tilby ham eller henne en 20% stilling, dersom en finner det tjenlig. Men da blir det et nytt arbeidsforhold, det gamle er sagt opp.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

P-4.11.1.2 Sluttattest 
M-4.11.1.3 Avslutningssamtale

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

24.4.18