Fellesdel

Avviksmelding

4.5.11.1 Styringsgruppen for pensjonsordning

DOKUMENT

Kap. 4 Personal

D-4.5.11.1

Styringsgruppen for pensjonsordning 

STYRINGSGRUPPE FOR PENSJONSORDNING

Styringsgruppens størrelse og sammensetning

Omfatter pensjonsordningen 15 eller flere medlemmer, skal det opprettes styringsgruppe for pensjonsordningen på minst 3 personer.  Minst en av disse skal velges av og blant medlemmene i ordningen.
Styringsgruppen velger selv leder av styringsgruppen.

Styringsgruppens kompetanse

Styringsgruppen kan gi uttalelse om alle spørsmål i tilknytning til pensjonsordningen, men skal ikke treffe reelle avgjørelser.  Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen, herunder pensjonsordningens regelverk før dette vedtas eller endres.  Med regelverket forstås alle regler og vilkår for pensjonsordningen, og medlemmenes rettigheter som er fastsatt i avtalen mellom foretaket og DnB Vital forsikring.

Styringsgruppen skal også uttale seg om investeringsvalget for foretak som har kollektivt investeringsvalg.  Foretaket kan bestemme at midler i innkuddsvfondet som overstiger nærmere fastsatte grenser skal overføres til foretaket. Før beslutning om overføring treffes av foretaket skal spørsmålet forelegges styringsgruppen.  Flytting av pensjonsordningens midler skal også behandles av styringsgruppen før det vedtas.

Innkalling til møter og forberedelse av saker

Styringsgruppens medlemmer har anledning til å kreve styringsgruppen sammenkalt for å behandle bestemte saker.

Styringsgruppens møter skal varsles på hensiktmessig måte, og med minst en ukes frist. Innkallingen skal inneholde oversikt over de saker som skal behandles på møtet.  Leder av styringsgruppen skal forberede saker som skal behandles.

Møtebehandling

Styringsgruppen skal som hovedregel behandle sine saker i møte, med mindre styringsgruppens leder bestemmer noe annet.  Det skal føres referat fra møtene.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

11.11.2016