Fellesdel

Avviksmelding

4.10.1 Prosedyre for søknad om studiepermisjon m/søknadsskjema

VEILEDER

Kap 4 Personal

P-4.10.1

Prosedyre for søknad om studiepermisjon m/søknadsskjema

PROSEDYRE FOR SØKNAD OM STUDIEPERMISJON  M/SØKNADSKJEMA

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte er kjent med regler og prosedyrer for søknad om studiepermisjon. 

2. Ansvar

Generalsekretæren har ansvar for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Linjeleder har ansvar for at ansatte i linjen kjenner prosedyren.
Alle ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Retningslinjer for studiepermisjoner  (fra Lønnsavtalen pkt. 5.3.3.4)

1. Normisjon vil arbeide for en målrettet og relevant opplæring og etterutdanning av sine ansatte.  Studiepermisjoner er et virkemiddel for å styrke Normisjons muligheter for å løse sine oppgaver og sikre en effektiv drift, større kompetanse og arbeidsglede blant de ansatte.

2. Normisjon ønsker å bruke studiepermisjoner aktivt og planlagt, og i samråd med sine ansatte sørge for at det legges til rette for et bevisst opplærings- og etterutdanningsprogram for den enkelte. Slik sikres organisasjonen tilgang på den kunnskap og de kvalifikasjoner som trengs i arbeidet.

3. Normisjon vil primært åpne for studiepermisjoner hvor studieformålet har tilknytning til medarbeiderens funksjoner eller skal kvalifisere til nye oppgaver innen organisasjonen.

4. Før studiepermisjon innvilges, skal det foreligge en fyldig plan for bruken av permisjonstiden. Planen skal inneholde studietema, målsetting, opplegg og litteraturliste.

5. Etter permisjon over én ukes varighet skal det gis skriftlig rapport til overordnet. Studiepermisjoner kan ha ulik lengde. En veiledende permisjonslengde anslås til tre måneder i løpet av en 5 års periode.

6. Det er avgjørende for innvilgning av studiepermisjon at Normisjon fortsatt nyter godt av medarbeiderens kompetanse etter endt studiepermisjon.

3.2 Generell kompetansehevende utdanning

Normisjon gir normalt ikke studiepermisjon med lønn til generell kompetansehevende utdanning.

Permisjon med lønn kan vurderes i de tilfeller utdannelsen har direkte relevans til stillingen, og dersom studieopplegget er i samsvar med de generelle retningslinjer.

I forbindelse med slike permisjoner må en ut fra et helhetsperspektiv også ta hensyn til arbeidsgivers økonomiske situasjon og den arbeidsmessige situasjon ved arbeidsplassen.

3.3 Dekning av studieavgift og andre utgifter knyttet til studiet

Normalt dekker arbeidsgiver kun lønn i studietiden og ikke andre utgifter, som studieavgift og bøker/materiell. I noen tilfeller kan arbeidsgiver likevel dekke slike utgifter, det kan for eksempel gjelde når studiet gir konkret økt kompetanse som arbeidsgiver mener organisasjonen trenger.

3.4 Bindingstid

Ved innvilgning av lengre studiepermisjon med lønn, kan det kreves en bindingstid. Hensikten er å sikre at arbeidsgiver får nyte godt av den kompetansen medarbeideren har tilegnet seg en periode etter avsluttet studium. Bindingstid avtales i hvert tilfelle. Retningslivende lengde er minimum det dobbelte av studiepermisjonens lengde og maksimum 2 år. Slutter en i Normisjon før avtalt bindingstid utløper, betales normalt utgifter/lønn knyttet til studiepermisjonen tilbake etter en brøk i forhold til bindingstiden.

3.5 Prosedyre

Søknadsskjema fylles ut, se vedlegg under pkt.6, og leveres til nærmeste overordnet. Slike permisjoner avgjøres ved hovedkontoret av ledergruppa, i regionene av regionsstyret.

3.6 Arbeidsgivers budsjettering

Normisjons arbeidsgivere oppfordres til å sette av en pott hvert år til utdanning/kurs for ansatte. Det gjelder både hovedkontor, regioner og menigheter. Ansatte utfordres til å søke ulike legater om støtte, slik at kostnaden ikke blir for stor, se legathåndboken.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Søknadsskjema

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
24.8.17