Fellesdel

Avviksmelding

4.8.2 Foreldrepermisjon/Foreldrepenger

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.8.2

Foreldrepermisjon/foreldrepenger

FORELDREPERMISJON/FORELDREPENGER


1. Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å sikre at Normisjon følger de lover og regler som gjelder.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ledere med linjeansvar er ansvarlige for at prosdyren er kjent for de ansatte.

3. Beskrivelse

3.1 Reglene for ulike permisjoner i forbindelse med fødsel.

3.1.1 Fødselspermisjonen (AML § 12-4)

Fødselspermisjonen gjelder mors obligatoriske 6 uker etter fødselen. Disse ukene inngår i mødrekvoten, se nedenfor.

3.1.2 Omsorgspermisjon for far

Far har rett til to ukers omsorgspermisjon (AML 12-2) med lønn i forbindelse med fødsel. Vilkår for å kunne ta ut omsorgspermisjon er at far bor sammen med mor og bruker permisjonen til omsorg for familien. 

3.1.3 Den totale stønadsperioden

Den totale stønadsperioden ved fødsel er 49 uker med full sats (100 %) eller 59 uker med redusert sats (80%). Dersom begge foreldre mottar foreldrepenger må de velge samme sats.

3.1.4 Mødre- og fedrekvoten

Fra 1.juli 2018 utvides mødre- og fedrekvoten fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, slik at utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden. Det betyr at den perioden som gjenstår til fordeling mellom foreldrene er 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent.

Etter endringen blir fordelingen slik:

• 3 uker før fødsel forbeholdt mor
• 6 uker etter fødsel forbeholdt mor (del av mødrekvoten)
• 9 uker til mor (mødrekvote)
• 15 uker til far (fedrekvote)
• 16 eller 26 uker til fordeling mellom mor og far ved henholdsvis 100 og 80 prosent  

 3.1.5 Skjematisk oversikt

Fordelingsoversikt for foreldrepermisjon fra 1. juli 2014:

Fødsel fra og med 1. juli 2018

Omsorgsovertakelse ved adopsjon fra og med 1. juli 2014

Maksimal

stønadsperiode

49 uker (100 % dekningsgrad)
59 uker (80 % dekningsgrad)

46 uker (100 % dekningsgrad)
56 uker (80 % dekningsgrad)

​Før fødsel

​3 uker

​---

​Mødrekvote

​15 uker

​15 uker

​Fedrekvote

​15 uker

​15 uker

​Periode som foreldrene kan dele mellom seg

​16 uker (100 % dekningsgrad)
26 uker (80 % dekningsgrad)

​16 uker (100 % dekningsgrad)
26 uker (80 % dekningsgrad)

3.1.7 Økonomisk dekning og opptjening av foreldrepenger

 
Økonomisk dekning: NAV dekker hele perioden økonomisk med inntekt opptil 6 G. 
Normisjon dekker det resterende av en inntekt over 6 G.

Uttak av foreldrepenger kan utsettes:
- Når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie (kun ferie etter ferieloven; 4 uker og 1 dag pluss overført ferie etter ferieloven).
- Når den som mottar foreldrepenger er i inntektsgivende arbeid på heltid.
- Dersom stønadsmottaker pga sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon.
- Dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.  Det vil da kunne foreligge rett til pleiepenger for foreldrene. Hvis du søker om pleiepenger fordi barnet er lagt inn i helseinstitusjon, skal du bruke skjema NAV 09-11.05. Arbeidsgiver må sende inn inntektsopplysningsskjema.

Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut fra 12 uker før fødselen.
Mor kan senest påbegynne uttaket 3 uker før fødselen.
Far kan ikke ta ut foreldrepenger i de første 6 ukene etter fødselen. (Dette gjelder likevel ikke utvidelsen ved flerbarnfødsler.)
Foreldrepenger må tas ut innen tre år etter fødselen eller omsorgsovertakelsen (ved adopsjon).  Ved fødsel av nytt barn faller ubrukt tid bort.

Opptjening av foreldrepenger:
Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet.
Både mor og far kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktive med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til.
Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet.
Grunnbeløet størrelse justeres årlig, se satser her.

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er gitt en ytelse til livsopphold i form av:
- dagpenger under arbeidsløshet etter kap. 4 i Folketrygdloven
- sykepenger etter kap. 8, eller
- stønad ved barns sykdom m.m etter kap. 9, eller
- arbeidsavklaringspenger etter kap. 11 eller
- enten foreldrepenger eller svangerskapspengerIkke likestilt med yrkesaktivitet:
- kontantstøtte
- permisjon uten lønn

Ikke likestilt med yrkesaktivitet:
- permisjon uten lønn
- kontantstøtte

Engangsstønad 
Hvis man ikke har tilstrekkelig opptjening får man utbetalt en engangsstønad.

3.2. Varslingsplikt (AML§ 12-7)

Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og
- senest en uke i forveien ved fravær utover to uker,
- seneste fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker,
- senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjon dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. (Eksempel på en slik situasjon er at man får et prematurt barn.

3.3 Ulike skjemaer - søknader

3.3.1 Arbeidsgivers utfylling av skjemaet "Inntektsopplysninger"

Skjemaet NAV 08-30.01.  For at NAV skal kunne beregne hva arbeidstakeren skal ha, må arbeidsgiver fylle ut dette skjemaet. Under pkt 1.16 skal det krysses av ja, og under pkt 1.17 skal det føres opp siste dato for siste arbeidsdag før permisjonen starter.

3.3.2 Ved søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel.

Bruk skjema NAV 14-05.09 ved fødsel.  Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel.

NB! Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, skal den som skal motta foreldrepenger først, søke først.
Mor og far må søke hver for seg på hvert sitt skjema, og de må ta ut hver sin førsteside.
Dette prinsippet gjelder også pkt. 3.2.4, 3.2.5 og 3.2.6

3.3.3 Utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak)

Bruk skjema NAV 14-16.05 dersom du ønsker å kombinere delvis arbeid med delvis foreldrepenger, eller du ønsker å utsette perioden med foreldrepenger på grunn av fulltidsarbeid.  Arbeidsgiver må underskrive på dette skjerma dokumentere at du er i arbeid.

Dette skjemaet bruker du også dersom du søker om utsettelse på grunn av ferie, sykdom og ved innleggelse i helseinstitusjon.

3.3.4 Søknad om engangsstønad ved fødsel

Bruk skjema NAV 14-05.07.  Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger, fedrekvote eller engangsstønad

3.3.5 Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved adopsjon

Bruk skjema NAV 14-05.06.  Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger eller fedrekvote ved adopsjon.

3.3.6 Søknad om engangsstønad ved adopsjon

Bruk skjema NAV 14-05.08.  Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger, fedrekvote eller engangsstønad

 4. Kontroll

5. Referanser

Informasjon om rett til pleiepenger når barnet er sykt

6. Vedlegg

Skjemaer og veiledning, se NAVs hjemmeside, Foredrepenger ved fødsel

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072014
Versjon: 003

Sist endret:
06.07.2018