Fellesdel

Avviksmelding

4.8.1 Oversikt over alle lovfestede permisjoner

DOKUMENT


Kap 4

Personal

D-4.8.1

 Oversikt over alle lovfestede permisjoner

 Tabellen viser samtlige lovfestede permisjoner:

Grunn for fri
(kjønn)

Lengde

Penger

Hjemmel

Svangerskapskontroll

Alle kontroller

Lønn fra arbeidsgiver

Aml § 12-1

Svangerskapspermisjon

Inntil 12 uker under svangerskapet

Foreldrepenger fra NAV

Aml § 12-2 og Ftl § 14-4

Omsorgspermisjon

2 uker ved fødsel (eller omsorgsovertakelse)

Ja

Normisjons lønnsplan

Fødselspermisjon

Pliktpermisjon for mor 3 uker før fødsel og de første 6 uker etter fødsel

Foreldrepenger fra NAV

Aml § 12-4 og Ftl § 14-10

Foreldrepermisjon

Totalt 12 måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger

49 uker foreldrepenger (59 uker ved 80 % dekning) - gjelder ikke fosterbarn

Aml § 12-5 1. ledd og Ftl § 14-10

Utvidet foreldrepermisjon

Ett år for hver av foreldrene

Nei

Aml § 12-5 2. ledd

Delvis foreldrepermisjon

Avtale - innen en tidsramme på 3 år

Foreldrepengeperioden tas ut gradert fra NAV

Aml § 12-6 og Ftl § 14-16

Ammefri

Inntil 2 t per dag ved full stilling, inntil 1 t per dag mellom 2/3  og hel stilling, fri uten lønn ved mindre enn 2/3 stilling

Ja

Normisjons lønnsplan

Barn og barnepassers sykdom

10 dager til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn) - det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn

Omsorgspenger

Aml § 12-9, Ftl § 9-5 og § 9-6

Barns sykehusbehandling

Fra dag 1 hvis alvorlig eller livstruende, ellers fra dag 8

Pleiepenger fra NAV

Aml § 12-9, Ftl § 9-10 og § 9-11

Pleie av pårørende i livets sluttfase

Inntil 60 dager for hver pårørende

Pleiepenger fra NAV

Aml § 12-10 1. ledd og Ftl § 9-12

Nødvendig omsorg for pårørende

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

Aml § 12-10 2. ledd

Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

Aml § 12-10 2. ledd

Utdanningspermisjon

Heltid eller deltid i inntil 3 år

Nei

AMl § 12-11

Militærtjeneste

Pliktig eller frivillig militærtjeneste samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner

Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår)

Aml § 12-2 og Ferieloven § 10 nr 5

Offentlige verv

I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt

Nei

Aml § 12-13

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: