Fellesdel

Avviksmelding

4.9.1 Regler for velferdspermisjoner

DOKUMENT

Kap 4

D-4.9.1

 Regler for velferdspermisjoner

REGLER FOR VELFERDSPERMISJONER

Hentet fra Lønnsavtalen (LA) pkt 5.3.2.2

Generell velferdspermisjon

Som generell regel gjelder at ansatte i Normisjon kan - når viktige velferdsgrunner foreligger - gis velferdspermisjon i til sammen inntil 10 arbeidsdager med full lønn eller inntil 20 arbeidsdager med halv lønn i løpet av kalenderåret.

Spesielle velferdspermisjoner

Spesielle velferdspermisjoner gis etter følgende regler (jf. Lønnsavtale for Normisjon (LA)  pkt 5.3.2.2):

a. Ved giftemål:

I forbindelse med eget giftemål gis det permisjon med lønn én dag.

b. Eksamen: 

I forbindelse med eksamen som er relevant for arbeidet i organisasjonen, gis permisjon med lønn i inntil to dager før hver eksamensdag, samt eksamensdag, begrenset til maksimum 5 dager pr semester. 

c. Flytting

I forbindelse med flytting gis det permisjon med lønn én dag. Ved flytting i forbindelse med tjenesteskifte innad i Normisjon gis det eventuelt utvidet permisjon. Dette avtales med overordnet.

d. Dødsfall i nær familie

Ved dødsfall i nær familie gis det permisjon med lønn dødsdagen og begravelsesdagen. Som nær familie regnes ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn. 
Dersom det er behov for flere fridager, kan ytterligere velferdspermisjon gis av overordnet.

e. Oppstart i barnehage / skolestart

I forbindelse med oppstart i barnehage gis foreldre til sammen fri med lønn i tre dager for å følge barn i barnehage.
I forbindelse med skolestart (1. klasse) gis foreldre fri én dag med lønn til å følge barnet til skolen.

f. Rett til omsorgspermisjon for pleie av pårørende i terminalfasen

Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase, har i følge folketrygdloven
§ 9-12 og Aml § 12-10. rett til permisjon med lønn dekket av folketrygden i opptil 60 dager for pleie av den enkelte pasient. Dagene følger pasienten og den som skal bruke ordningen må søke NAV, se link under pkt 6. Som nære pårørende menes ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, og søsken. 

5. Referanser

Folketrygdloven § 9-12

Aml § 12-10

6. Vedlegg

P-4.9.2 Prosedyre for søknad om velferdspermisjon

Skjema for søknad om velferdspermisjon

Søknadsskjema hos NAV angående pleiepenger

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: