Fellesdel

Avviksmelding

4.7.3.1 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte

PROSEDYRE

Kap 4

P-4.7.3.1

 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte

PROSEDYRE FOR OPPFØLGING AV SYKMELDTE

1. Hensikt og omfang

Å sikre at sykmeldte får god oppfølging og kan komme raskest mulig tilbake på jobb
Å sikre at både ansatte og arbeidsgiver er kjent med og følger opp sine forpliktelser

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Lovpålagt oppfølging i ulike tidsperioder av sykemeldingen

a) Oppfølgingsplan innen 4 uker

Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykmelding, med mindre dette anses som åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplan kan vurderes som unødvendig ved gradert sykmelding, siden den ansatte da er til stede på arbeidsplassen. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid, se skjema under pkt. 6 Vedlegg. Det er arbeidsgiver som skal ta initiativet til oppfølgingsplanen.

Oppfølgingsplanen skal sendes til lege/sykmeldende behandler når den er utarbeidet ved 4 uker.

Etter at arbeidsgiverpengeperioden er utløpt, etter 16 dager, skal det sendes inn et inntektsopplysningsskjema til NAV, se under pkt 6.

b) Dialogmøte 1 innen 7 uker

Leder innkaller den sykmeldte til dialogmøte 1, med mindre dette ikke anses som åpenbart unødvendig. Dialogmøte anses som unødvendig for de som har gradert sykmelding, hvis ikke arbeidsgiver eller arbeidstaker mener det har en hensikt. Sykemelder skal som hovedregel delta, men den ansatte kan velge å ikke ha med sykmelder. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. 

Samtaleverktøyet ”En samtale om arbeidsmuligheter” kan være til hjelp i dialogmøtet.

b) Innen 9 uker

Rapporteringsplikten til NAV er fjernet fra 1.7.2014, men arbeidsgiver må ved behov kunne dokumentere overfor myndighetene hvordan oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. 

c) Dialogmøte 2 innen 26 uker (kan avholdes før)

NAV tar initiativ til dialogmøte 2. Arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å delta, lege kan delta om det anses som hensiktsmessig. I møte gjennomgås ulike muligheter for tilbakeføring i arbeid.

d) Ved 12 måneders sykemelding

Retten til sykepenger opphører. En går enten tilbake til arbeid eller over på arbeidsavklaringspenger.

3.2 Innsending av oppfølgingsplan

Oppfølgingsplanen kan enten sendes inn elektronisk via Altinn eller på papir via posten. På NAVs hjemmeside står det nærmere beskrevet hvordan dette skal skje, følg veiledningen i lenkene under pkt. 6 nedenfor. 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 3-1

6. Vedlegg

Informasjon om dialogmøte 1
Oppfølgingsplan og veileder til skjema
Skjemaene på NAV.no
Skjema for inntektsopplysninger
Adresser til NAV-forvaltning
Faktaark om sykemeldingsoppfølging

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072014
Versjon: 002

Sist endret:
11.11.2016