Fellesdel

Avviksmelding

4.7.3 Oversikt over oppgaver ved sykemelding

DOKUMENT

Kap 4

Personal

D-4.7.3

Oversikt over oppgaver ved sykemelding

OVERSIKT OVER OPPGAVER VED SYKEMELDING

TID
ANSVARLIG
OPPGAVE
SAMTALE

1.sykefraværsdag

Arbeidstaker

Telefon

Gi beskjed til nærmeste
leder om sykdom og sannsynlig varighet. Leder gir videre melding til resepsjon.

1. dag ved tilbakekomst etter sykdom

Arbeidstaker

 

Levere egenmelding til nærmeste leder

Ved sykemelding

Arbeidstaker

 

Sykemelding sendes nærmeste leder umiddelbart

Innen 2 uker

Leder

Telefon

Nærmeste leder tar kontakt for å høre hvordan du har det og informerer fra arbeidsplassen

Innen 4 uker

Leder

Lage oppfølgingsplan, med mindre det er åpenbart unødvendig.

Ikke nødvendig ved gradert sykemelding.

Leder/arbeidstaker

Innen 4 uker

LederOppfølgingsplan sendes sykemelder (lege/fysioterapeut)

Innen 7 uker

Leder

Dialogmøte 1, som hovedregel bare når ansatte er helt sykemeldt.

 

Leder innkaller arbeidstaker

(Sykmelder skal som hovedregel delta.)

Arbeidstaker kan velge å ikke ha med sykmelder.

Innen 9 uker

Leder

Rapporteringsplikten til NAV er fjernet. Men arbeidsgiver må kunne dokumentere oppfølgingen ved behov.

Innen 26 uker
(kan avholdes tidligere)

(Dialogmøte 3
Det vil være mulighet for dialogmøte 3 i tiden etter dialogmøte 2.)

NAV

Dialogmøte 2

NAV innkaller. Arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å delta, lege kan delta om det anses som hensiktsmessig.

Gjennomgå ulike muligheter for tilbakeføring i arbeid.

Innen 12 måneder

Leder/personalleder

Samtale

Retten til sykepenger opphører.

Vurderes for arbeidsavklaringspenger.

Gjeninntreden i arbeide, rehabilitering eller arbeidsopphør.

Senest ved 24 måneder

Leder/personalleder

 

Evt. gjeninntreden etter arbeidsopphør.

 


5. Referanser

 

6. Vedlegg

P-4.7.3.1 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte


 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072014
Versjon: 002

Sist endret:
1.7.2014