Fellesdel

Avviksmelding

4.7.2 Prosedyre ved fravær grunnet sykdom hos barn, barnepasser el.andre

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

P-4.7.2

 Prosedyre ved fravær grunnet sykdom hos barn/barnepasser

PROSEDYRE VED FRAVÆR GRUNNET SYKDOM HOS BARN/BARNEPASSER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med reglene for fravær fra arbeidet i forbindelse med barns/barnepassers sykdom

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere er ansvarlig for at prosedyren er kjent for ansatte i linjen
Ansatte som har behov for slik permisjon er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Melding om fravær som skyldes barns sykdom, skal gis snarest og senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag. Rett til sykepenger oppstår som hovedregel fra den dag slik melding gis.

Egenerklæring skal fylles ut ved arbeidets gjenopptagelse. Egenerklæringen omfatter bare de 3 første fraværsdager.

Legeerklæring skal foreligge fra og med 4. fraværsdag. Foreligger legeerklæring fra førsta fraværsdag, erstatter denne egenerklæringen.

Retten til permisjon fremgår av arbeidsmiljøloven § 12-9, og omfatter i utgangspunktet bare arbeidstakere med omsorg for barn til og med det året barnet fyller 12 år.

Retten til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 18 år og dersom barnet er kronisk syk/har langvarig sykdom, er funksjonshemmet eller har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, og dette medfører en markert økning av risikoen for at foreldrene får fravær fra arbeidet. Se forøvrig aml § 12-9.

Har arbeidstakeren omsorgen for et psykisk utviklingshemmet barn, gjelder intet krav til barnets alder.

Rett til permisjon gjelder nødvendig tilsyn med barn som er sykt, og er begrenset til 10 dager i kalenderåret for hver arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år.

Har arbeidstakeren omsorg for mer enn to barn, utvides retten til fri til 15 dager.

Er barnet kronisk syk eller funksjonshemmet, forlenges retten til inntil 20 dager.

For enslig forsørger dobles de ovennevnte antall dager til hhv. 20 og 30.

Dersom arbeidstakeren har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.
Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av trygdekontoret etter søknad fra lege.

Arbeidstakere har ikke rett til permisjon etter denne bestemmelse med mindre begge foreldre er i arbeid, eller arbeidstakeren er alene om omsorgen for barnet og den som har tilsyn med barnet er forhindret. Er bare en av foreldrene i arbeid, er det et vilkår for rett til permisjon at den annen ikke kan ha tilsyn med det syke barnet. Grunnen kan kreves dokumentert.  

 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Egenerklæring ved barns sykdom

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
3.1.2019