Fellesdel

Avviksmelding

4.7.1 Egenmelding ved sykefravær

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

P-4.7.1

 Egenmelding ved sykefravær

EGENMELDING VED SYKEFRAVÆR

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med reglene for fravær fra arbeidet i forbindelse med sykdom

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere er ansvarlig for at prosedyren er kjent for ansatte i linjen
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

1. Melding om sykdomsforfall

Sykdomsforfall skal meldes så snart som mulig 1. fraværsdag til nærmeste overordnede. Rett til sykepenger oppstår som hovedregel fra første hele sykefraværsdag.

2. Levering av egenmelding

  • - Egenmeldingsskjema fylles ut umiddelbart ved tilbakekomst etter sykefravær. Skjemaet ligger som vedlegg. Overordnet skal påtegne, og egenmeldingen skal leveres til personalkonsulenten.
  • - Ansatte i region Møre og region Nord, får påtegning av sin overordnet, skanner egenmeldingen og sender den til personalkonsulent ved HK.

3. Bruk av egenmelding

For å kunne bruke egenmeldingssystemet, må du ha vært ansatt hos din nåværende arbeidsgiver i minst to måneder. (Ved barns sykdom kan du bruke egenmelding etter fire ukers ansettelse.)

Hvis din bedrift er en IA-bedrift, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager av gangen. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes, men maks antall dager er 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Normisjons hovedkontor er IA-bedrift og følger derfor dette.

Hvis bedriften ikke er tilknyttet IA-avtalen, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder.

Hvis du er syk på begge sider av helga (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med når du teller antall dager brukt til egenmelding. Er du syk på fredag og mandag, regnes altså dette som fire dager selv om du har hatt fri i helgen. Hvis du ikke er en del av IA-systemet, må du da levere sykemelding på mandag.

Varer sykefraværet utover det tidsrom som er nevnt ovenfor, må sykmelding fra lege foreligge fra og med den første dagen du skulle ha vært i arbeid igjen. Hvis lege ikke oppsøkes i rett tid, faller retten til sykepenger i egenmeldingsperioden bort.

Egenmelding kan bare benyttes i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 kalenderdagene av et fravær. Hvis arbeidstaker er sykemeldt utover en arbeidsgiverperiode, må det gå nye 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes.

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema, egenmelding 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
03.1.2019