Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.10 Hjemmekontor

Prosedyre

Kap 4. Personal

P-4.5.13.10

Hjemmekontor 

HJEMMEKONTOR

1. Hensikt og omfang

Å sikre at regler og rutiner for hjemmekontor er kjent.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

Beskrivelsen nedenfor er hentet fra Lønnsavtalen (LA) pkt 5.4.6 Hjemmekontor i Norge

3.1 Definisjon

Med hjemmekontor forstås et kontor som arbeidstaker etter avtale med Normisjon oppretter i sitt hjem, men som ikke er offentlig tilgjengelig. Arbeidstaker har dette kontoret som sin faste kontorarbeidsplass. Et kontor, som Normisjon i forståelse med en arbeidstaker oppretter i arbeidstakers hjem og som skal være offentlig tilgjengelig, kalles ikke hjemmekontor. Et slikt kontor ser vi på som et kontor som Normisjon leier i et hjem som alternativ til å leie annet sted.

3.2 Vurdering av behov

Alle arbeidstakere, som arbeidsgiver mener har behov for det, skal normalt ha tilbud om egen kontorplass i Normisjons sammenhengen eller i andre egnede sammenhenger.  For Normisjon vil behovet for å opprette hjemmekontor i de fleste tilfeller ha bakgrunn i ønsket om å ha ansatte plassert på steder som ligger langt vekk fra region-/ distriktskontoret.  Normisjon er også villig til å vurdere opprettelsen av hjemmekontor når behovet er begrunnet i familiemessige, helsemessige eller andre behov som krever fleksible løsninger for arbeidstakeren.

3.3 Avgjørelsesmyndighet

Om ansatte skal ha hjemmekontor etter disse regler avgjøres i hvert enkelt tilfelle av nærmeste overordnede etter de retningslinjer som foreligger.  

3.4 Godtgjørelse i forbindelse med hjemmekontor

-  Det ytes et tilskudd på kr 400,- pr mnd til kontorgodtgjørelse, som dekker husleie, renhold, strøm og tilgang/bruk av internett.

-  Kontormøbler stilles til disposisjon, eller leies av arbeidstaker.  Kompensasjon ved leie er kr 100 pr mnd.

-  PC stilles til disposisjon av arbeidsgiver.

- Mobiltelefon dekkes etter regler for EKOM-tjenester, se D-4.3.10.

I de tilfeller der den ansatte arbeider ut fra et definert hjemmekontor, må det gjøres særskilte avtaler om deltakelse i stabsmøter o.l. for å ivareta behovet for åndelig fellesskap, samordning, teambygging og informasjonsdeling. En får dekket reise fra hjemmekontor til regionskontor/hovedkontor ved deltakelse på avtalte møter og samtaler.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
10.11.16