Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.8 Diett

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

D-4.5.13.8

 Diett

DIETT

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med hvilke regler og rutiner som gjelder for refusjon av utgifter i forbindelse med reiser og utbetaling av diett ved utenlandsreiser.

2. Ansvar

Generalsekretæren  er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for at de ansatte er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvalig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

Nødvendige utgifter til kost og losji under tjenestereiser i Norge dekkes av arbeidsgiver etter regning og avtale med nærmeste overordnet. 

Ansatte i Norge på tjenestereise i utlandet kan enten få dekket dokumenterte utgifter eller få utbetalt diett på kr 200,- pr dag for udokumenterte utgifter i inntil 14 dager. Diett er oppgavepliktig inntekt.

Alle utgifter som rufunderes etter regning skal dokumenteres i tråd med Normisjons prosedyre for dokumentasjon, se vedlegg 6.

4. Kontroll

5. Referanser

 

6. Vedlegg

S-4.5.13.5 Skjema, refusjon av utgifter

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
03.01.2019