Fellesdel

Avviksmelding

4.7.5 Dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert fravær

DOKUMENT

Kap 4 Personal

P-4.7.5

Dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert fravær

DEKNING AV SYKEPENGER I ARBEIDSGIVERPERIODEN SVANGERSKAPSRELATERT FRAVÆR

1. Hensikt og omfang

Å sikre at gravide arbeidstakere og de som har arbeidsgiveransvaret er kjent med muligheten og framgangsmåten for å få dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden i forbindelse med svangerskapsrelatert fravær

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Gravide arbeidstakere og ledere med arbeidsgiveransvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Søknad til NAV

Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig, kan en søke om unntak fra arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiver må utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og deretter kreve refusjon av NAV, les mer her.

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar framsettes på skjema NAV 08-20.20. Her skal skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Du får også opp et førstesideark som skal undertegnes og legges øverst i søknaden. Siden innholder adressen du skal bruke. NAV avgjør søknaden og gir arbeidstakeren og arbeidsgiveren melding om vedtaket.

3.2 Saksbehandling og vedtak
Etter at nødvendige opplysninger er innhentet, fatter NAV vedtak. Eventuelt unntak gjelder for hele svangerskapet, forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. Det betyr at refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder forut for den kalendermåneden NAV mottok søknaden, begrenset til ni måneder før termindato. 

3.3 Plikt til å melde fra om bedring i helsetilstanden
Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvaret gjelder for en tidsbestemt periode. Arbeidstakeren plikter å melde fra til NAV lokalt om enhver bedring i helsetilstanden som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger er til stede. 

3.4 Krav om refusjon
Dersom søknaden blir innvilget kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert av NAV forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. 

Arbeidsgiver skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknad om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes. 

Krav om refusjon må settes frem på skjema NAV 08-20.12, og det må fremsettes eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Sykepenger i arbeidsgiverperioden kan refunderes for inntil tre måneder forut for den måneden krav om refusjon settes frem, jf. folketrygdlovens § 22-13. 

3.5 Feriepenger
Feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refunderes til arbeidsgiver innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

5. Referanser

Gravid arbeidstaker

6. Vedlegg

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:

11.11.2016